sess – One News

Għalliema akkużata b’atti sesswali ma’ student fuq ajruplan

Eleonor Wilson ta’ 29 sena minn Gloucestershire fl-Ingilterra qed taffaċċja akkużi li pparteċipat f’atti sesswali ma’ student fuq ajruplan. Hi qed tiċħad dawn l-allegazzjonijet u sejħitilhom ‘diżgustanti’.

Il-każ imur lura għall-2015 meta l-akkużata kienet fuq saffra ma’ tal-iskola, fosthom l-istudent li għamel dawn l-allegazzjonijiet.Aqra aktar

“Avventura” sesswali f’ċimiterju swiethom qares

Avventura sesswali bejn raġel ta’ 42 sena u prostitua swiethom qares wara li kienu mmultati €10,000 ewro kull wieħed. Jidher li din l-avventura saret biswit ċimiterju f’Padova.

Wara rapporti u ilmenti minn diversi membri tal-pubbliku, il-Pulzija marru fuq il-post u minnufih żammu lill-koppja responsabbli ta’ atti mhux xierqa fil-pubbliku.

Huma mistennija jitressqu l-Qorti fil-jiem li ġejjin, għalkemm hemm ċans li din id-deċiżjoni tinbidel.

Jinħeles mill-arrest wara li allegatament kellu relazzjoni sesswali ma’ tifla taħt l-età

Raġel ta’ 60 sena nħeles mill-arrest wara li ma nstabx ħati li kkorompa tifla taħt l-età. Dan wara li l-Qorti tal-Appell qalet li l-każ kien preskritt u biddlet is-sentenza ta’ sentejn ħabs li ngħatat lir-raġel f’Jannar li għadda mill-Qorti tal-Maġistrati.

Il-Qorti tal-Appell qalet li filwaqt li temmen li t-tfajla pparteċipat f’atti sesswali mal-akkużat, iżda x-xhieda tagħha kienet vaga. L-Imħalles Consuelo Scerri Herrera qalet li l-vittma ma ppruvatx li kienet taħt l-età għax ma ppreżentatx iċ-ċertifikat tat-twelid fil-Qorti. Il-vittma naqqset ukoll milli tati dettalji ta’ kif seħħew l-inċidenti u qalet li f’ebda ħin ma ntużat il-vjolenza fil-konfront tagħha.Aqra aktar

Jinżamm arrestat il-pulizija mixli bi stupru fuq żewġ membri tal-korp

Inżamm arrestat il-ġuvni li qed jiġi akkużat bi stupru u attentat fuq il-pudur ta’ żewġ membri tal-Korp tal-Pulizija. L-allegat stupru seħħ ġewwa l-bini tal-għassa filwaqt li l-attentat fuq il-pudur seħħ ġewwa vettura tal-Korp.

Kmieni dalgħodu l-ġuvni li ismu ma jistax jixxandar irreżenja wkoll mill-Korp tal-Pulizija.

Minħabba n-natura sensittiva tal-każ, il-Qorti ordnat li isem l-guvni ma jistax jixxandar sabiex tipproteġi l-identita l-vittmi.

Aqra aktar

Ħu ħsieb dawn l-għaxar punti…

Bosta huma s-sinjali li wieħed irid jieħu ħsieb meta jkollu bozza ħamra tixgħel fuq l-addiction tiegħu speċjalment fejn tidħol droga.

L-aktar għaxar sinjali komuni li kapaċi jħeġġu relapse huma dawn:

  1. Ġuħ, rabja, għajja. Huwa tajjeb li wiehed jistrieħ kemm għandu bżonn u jibbilanċja ħajtu bejn divertiment, xogħol u mistrieħ.
  2. Emozzjonijiet. Meta dawn ikunu negattivi kapaċi jgiegħelu lill-bniedem jirrikorri għall-użu tad-droga u jiftakar f’memorji antiki tal-passat ikrah.
  3. Stress. Qatt mhu tajjeb li tkun stressjat; sew jekk int addict u anke jekk le. Tajjeb li titgħallem tgħaraf dan u tgħid ‘se nieqaf ftit mil-ġenn tal-ħajja.’
  4. Kunfidenza żejda. Qatt m’għandek taħseb li wasalt xi mkien jew li għax għandek certu ‘clean time’ tista’ sserraħ moħħok. Żomm lilek innifsek alert mingħajr paniku żejjed.
  5. Ansjetà żejda u dipressjoni. Uġiegħ ta’ kull tip, inkluż nuqqas ta’ saħħa fiżikali tajba twassal ukoll għal vendikazzjoni miegħek innifsek. Żomm il-kolp.
  6. Iżolazzjoni soċjali. Jekk tara li qed taqta’ mill-ħruġ anke dak sempliċi, u tispiċċa dejjem f’kamartek, ma trid tara lil ħadd u ma jinteressak xejn, tkellem.
  7. Sess u relazzjonijiet. Huma ħafna li jissuġġerixxu li fl-ewwel sena tal-irkupru, addict ma jkollux relazzjoni. Dan biex ma jassoċċjax mumenti sesswali mal-użu għax ġeneralment ikunu jmorru ħafna flimkien. Jista’ jkun ukoll li jkollok dik li tissejjaħ cross addiction u flok droga, iddur għas-sess.
  8. Ċelebrazzjonijiet żejda. Jista’ jkun li mument pjaċevoli u ta’ ċelebrazzjoni, speċjalment meta jkun hemm ‘peer pressure’ iġiegħelek tieħu drink ta’ darba għax tgħid ‘u iva dak ma jagħmilli xejn’ u ‘jien m’għandix problema ta’ xorb’…dan jista’ jwasslek xorta waħda għal użu b’mod pulit mingħajr ma tinduna.
  9. Ftaħir dwar użu fil-passat. Ma tridx tinnamra ma’ mumenti ta’ pjaċir li ħadt bid-droga. Ħafna drabi, ix-xewqat u l-memorji jibqgħu jiġru warajk u jħajruk tant li jnessuk it-tbatija li batejt ħabba l-użu.
  10. Postijiet relatati. Evita postijiet marbuta mad-droga, jew fejn hemm droga aċċessibbli. Ftakar li int qatt ma int b’saħħtek aktar minnha, allura EVITA.

F’każ ta’ relapse, jigifieri li taqa’, tkellem mill-ewwel u ċedi…tħallihiex terġa’ taħkmek. Ftakar li din id-darba, il-waqa’ tkun agħar, allura iġbor lilek innifsek mill-ewwel.

 

Min hu l-addict? U x’għandu jagħmel?

Isir il-ħin fil-ġurnata u ħafna jkunu għadhom għaddejjin itektku fuq il-mobile tagħhom avolja jkunu ħalfu li jieqfu u jaraw film minflok, jew inkella jkunu daħħluha ma’ wahda mir-riżoluzzjonijiet tagħhom; li jnaqqsu mill-użu tal-mobile matul il-jum. Taf li qed teħxien u ma tieqafx tiekol jew anqas tilħaq tara ċikkulata li ma tkunx trid titħanha jew xi tip ta’ ħelu ieħor. Taf li d-droga ħażina u li qed tkissrek u tibqa’ tieħu minnha; izjed minn hekk, tibqa’ tara kif se tagħmel biex iġġib il-flus biex tieħu d-droga għax mingħajrha ma toqgħodx…din tissejjah addiction.

 

Tajjeb li wieħed jagħmel distinzjoni bejn vizzju u addiction. Vizzju hu xi ħaġa li tidra tagħmel u li jidħol fir-rutina tiegħek b’mod repetut u tispiċċa tagħmlu b’mod awtomatiku. Addiction hija xi ħaġa li ma tgħaddix mingħajrha għax tidħol fis-sistema tiegħek bħala bniedem u tikkalzrak b’tali mod li kapaċi tkun b’konsegwenzi serji. Ġeneralment jissejjaħ addict dak li jieħu d-droga, imma dan mhux gust. L-addict huwa dak li jieħu ċikkulata bla waqfien avolja jaf li qed tagħmillu hsara jew ikel, tista’ tkun addict għax-xorb, għax-xogħol, għas-sess, għas-serq, għal-logħob, għax-xiri…u bosta oħrajn li hemm uhud minnhom lanqas wieħed jimmagina.

 

Teżisti ukoll dik li tissejjaħ cross addiction u din isseħħ meta per eżempju bniedem jieqaf minn forma ta’ addiction u jizvijjaha f’oħra, ngħidu ahna mix-xorb idur għal-logħob, mid-droga għall-ikel u forom oħra. Kapaci tkun perikoluza ghax mohhok jahseb li tkun qtajt mix-xorb imma l-problema tkun għadha hemm għax inti sempliċiment tkun biddilt is-suġġett tal-addiction tiegħek; issa għandek il-logħob flok ix-xorb. Ovvjament, l-eċċessiv f’kollox jitqies li mhux tajjeb, allura wieħed irid isib bilanċ li xejn mhu faċli li tagħmel hekk. Iktar kapaċi ngħiduha bil-fomm milli nwettquha.

 

Huwa tajjeb li l-addict ikollu ħin kalm speċjalment jekk ikollu ġranet stressanti fuq ix-xogħol, tajjeb li jitkellem u jikxef il-ħsibijiet ta’ moħħu ħalli ma jerġax imur għall-addiction primarja tiegħu, tajjeb li jammetti li anke jkun qed jinnamra mal-ħsieb tal-addiction passata tiegħu billi jitilgħulu xi memorji…b’hekk biss iżomm lilu nnifsu fi stat li jkun jaf ir-realta’ tiegħu u jitgħallem jaċċettaha. Titqies bħala marda imma mhux kulħadd jaqbel dwar dan. Dan huwa suġġett kontroversjali li ħafna jibżgħu jiddiskutu. Studjuzi anke fl-Universita’ ta’ Minesota fl-Amerka jikkonfermaw li din hija marda. Mingħajr ma wieħed jallarma ruħu, mhux għax tiekol erba’ ċikkulati, ikun ifisser li inti addict…addict huwa dak li jibda u ma jieqafx u li jaf li darba huwa ħafna u l-ħafna mhux biżżejjed, għax ikollu kemm ikollu ma jabbasta ruħu qatt bil-konsegwenzi li jsegwu, ikunu koroh. Tajjeb ukoll li wieħed isemmi, li għalkemm l-OCD (Obsessive Compulsive Disorder- segwi izjed dwar l-OCD f’din il- link: http://www.one.com.mt/news/?s=ocd) mhix xi ħaga allarmanti żżejjed, meta mwaħħda mal-addiction, din ma tgħin xejn anzi taċċellera l-problema. Għal aktar informazzjoni tkellem mat-tabib tiegħek li jista’ jiggwidak aħjar kif titratta l-addiction. Tibqax passiv u informa ruħek għax bi ftit sforz, tħossok aħjar.

Qed nagħmluh aħjar jew agħar?

L-għasafar jagħmluh, l-annimali wkoll u l-bnedmin mhux inqas. Ilu jseħħ mill-bidu tal-ħolqien. Imma kif inbidel kif dak li jkun iħares lejn is-sess tul iz-zmien? Qed nagħmluh aħjar jew agħar? Li rridu ngħidu u nammettu hu, li nbidel ir-rakkont li jsir minn persuna għall-ohra u minn fomm ghall-fomm; forsi biex wieħed juri li hu l-aqwa. Dan ġara iżjed f’dawn l-aħħar snin, minħabba l-bidliet fil-mentalitajiet u anke minħabba l-użu tal-mezzi soċjali bhal facebook.

Il-bniedem ilu l-istess antatomikament għal madwar 100,000 sena. Allura wieħed irid jgħid li ġaladarba llum wieħed japprezza s-sess, hekk dejjem ġara fil-passat forsi b’mod aktar diskret.

Ir-reliġjon kapaċi wkoll biddel ħafna l-mod kif il-bniedem ħares lejn is-sess tul iż-żmien. B’ħafna nies jemmnu purament li huwa skandlu li titkellem sempliċiment dwaru.

Fi ktieb li ħarġet l-istamperija tal-Universita’ ta’ Toronto fl-2005 bl-isem: Written in the Flesh: A History of Desire, l-awtur Shorter jgħid li ħadd ma jista’ jispjega xi jħoss l-ieħor jew l-oħra għax mhux kulħadd għandu l-istess viżjoni u sens ta’ pjaċir. Jista’ jkun ukoll li l-istejjer li jingħaddu, ikunu taħt kundizzjonijiet ta’ kultura tal-pajjiż li l-persuna jkun ġej minnu.

Tabib Ingliż akkużat li kellu x’jaqsam sesswalment ma’ tfal taħt l-età

Tabib Ingliż li ġie arrestat talli ħallas tfal li huma taħt l-età biex ikollu x’jaqsam magħhom sesswalment fil-Kambodja, kellu saħansitra bagalja mimlija ħwejjeġ tat-tfal u kif ukoll pupi tal-Barbie.

Clive Cressy, ta’ 69 sena, ġie arrestat f’post tax-xorb fil-kapital Phnom Penh il-Ħamis li għadda wara investigazzjoni tal-Pulizija wasslithom għal fejn kien hu. Hu ġie mressaq il-Qorti tal-lokal ilbieraħ flimkien mat-tfajla tiegħu.

Aqra aktar

Send this to a friend