Notifiki

ARA: Tibda titħaddem sistema ġdida ta’ arja kkundizzjonata f’Mater Dei

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne dalgħodu xegħel l-ewwel chiller minn 14 li se jkunu jifformaw parti mit-tagħmir meħtieġ għat-tħaddim ta’ arja kundizzjonata f’kull parti tal-Isptar Mater Dei. It-tagħmir il-ġdid se jkun qiegħed jieħu post dak li qed jitħaddem bħalissa u li kien ġie installat fis-sena 2003. Il-proġett huwa stmat li se jkun jiswa’ €6.5 miljun.

Aqra aktar

Raġel l-isptar wara inċident f’Bormla

Raġel idaħħal l-isptar wara li kien involut f’inċident tat-traffiku fi Triq l-Immakulata f’Bormla. Minn informazzjoni li kiseb one.com.mt jidher li għal xi raġuni ftit qabel il-ħdax tat-Tlieta filgħodu seħħ impatt bejn vettura tat-tip BMW  318 misjuqa minn raġel ta’ tletin sena mill-Fgura u Nissan March misjuqa minn raġel ta’ 56 sena li joqgħod il-Birgu.Aqra aktar

Daqshekk zokkor u ikel li jħaxxen f’Mater Dei

Bħala parti minn strateġija li twassal messaġġ b’saħħtu favur stil ta’ ħajjia iżjed b’saħħitha, fl-Isptar Mater Dei mhux se jkun permessibli aktar ikel mhux nutrittiv u xorb biz-zokkor.

Din l-ordni ħarġet fil-jum tal-Ħamis mill-Isptar Mater Dei, fejn mhux se jiqba’ jiġi offrut ikel mhux sustanzjuz għall-pazjenti, ħaddiema u vizitaturi.

Aqra aktar

“Filli f’xifer il-mewt u f’daqqa waħda kuljum aħjar”

Kważi ġimgħa u nofs mindu l-Kuntistabbli Simon Schembri kien kważi tilef ħajtu wara li ttajjar minn ġuvni ta’ sbatax -il sena f’Ħal Luqa, il-kundizzjoni medika tiegħu qed titjieb ma’ kull jum li jgħaddi.

L-Ispettur Herman Mula, li hu l-kelliem ewlieni tal-familja Schembri stqarr ma’ ONE News li minkejja li t-triq għall-fejqan hi waħda twila, jidher li Schembri qed iwieħeb tajjeb għall-kura li qed tingħatalu tant li jinsab luċidu u konxju tar-realtajiet li qed jaffaċċja.

“We can look back ġimgħa, ġimgħa u ftit down the line u ngħidu li filli kien f’xifer il-mewt, qisha kienet skontata li se jmut Simon u f’daqqa waħda kuljum jagħmel dik it-tikka improvement. L-ewwel fetaħ għajnejħ, imbgħad beda jitkellem, imbgħad beda jieħu xi naqra likwidi u issa dal-aħħar jumejn anke naqra solidi qiegħed jiekol Iġifieri dak huwa sinjal tajjeb mmens.”

 Wara li kien hemm ħafna li ħadu l-inizjattiva li jiġbru xi fondi għall-Kuntistabbli Schembri, il-familja ħolqot żewġt kontijiet bankarji biex il-ġbir ikun regolarizzat u jiġu eliminati l-abbużi. Issa li l-affarijiet qabdu t-triq it-tajba, il-familja u l-ħbieb ta’ Simon ħassew li għandhom imorru pass ieħor il-quddiem.

Dwar dan l-Ispettur Mula spjega ma’ ONE News li qed jitfassal qafas għal fondazzjoni li mhux biss ser tieħu ħsieb il-ħtiġijiet ta’ Simon iżda wkoll ta’ dawk li tmisshom ix-xorti ħażina li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

“Once li jissettjawilna, il-fondi se jiġu trasferiti kollha fiha. Tajjeb li wieħed ikun jaf li l-skop tagħha se jkun li jkun hemm accountability, professjonalità u auditing indipendenti kemm mill-familja u kemm mil-ħbieb tiegħu. L-ewwel mhu se ngħinu il-kawża ta’ Simon, pero il-flus li se jibqà, jekk jibqà u anke jekk ma jibqax, din il-fondazzjoni hija l-skop tagħha hu li tgħin nies li jgħaddu minn dak li għadda Simon u mhux persuni fil-pulizija biss.”

Intant rapporti fil-midja qalu matul il-lejl li għadda il-ħanut tal-familja, f’raħal ġdid kien fil-mira ta’ attentat ta’ serqa.

L-Awditur Ġenerali jikkundanna n-nuqqasijiet fil-proġett tal-Isptar Mater Dei

Rapport tal-Awditur Ġenerali biex jinvestiga l-proċess, mid-disinn sal-għeluq tal-proġett tal-Isptar Mater Dei wera nuqqas sinjifikanti ta’ dokumentazzjoni fl-istadji kollha tal-proġett.

Ir-rapport li t-Tlieta filgħaxija tqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti jitfa’ dawl fuq nuqqasijiet skandalużi li seħħew b’rabta mal-bini tal-Isptar Mater Dei taħt Gvernijiet Nazzjonalisti.

Filfatt ir-rapport maħruġ mill-uffiċċju nazzjonali tal-verifika jgħid li l-proġett kien stmat li se jiswa tlieta u tmenin miljun lira Maltin, li llum jiġu ftit aktar minn mija u disgħin miljun ewro.

L-Awditur Ġenerali jistma li l-ispiża tal-proġett telgħet għal ftit aktar min-nofs biljun ewro.

Ir-rapport jgħid li minħabba limitazzjonijiet fosthom in-nuqqas ta’ dokumentazzjoni u informazzjoni bażika li suppost inżammet mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, dik li l-Gvern Nazzjonalista fdalha l-proġett ta’ Mater Dei f’idejha, l-ispiża ta’ nofs biljun ewro hija l-aħjar stima bbażata fuq informazzjoni li rnexxielu jikseb.

L-Awditur Ġenerali jisħaq li n-nuqqas ta’ informazzjoni li ngħatalu biex jinvestiga dwar il-governanza, it-trasparenza u l-amministrazzjoni finanzjarja tal-proġett juri biċ-ċar il-falliment istituzzjonali u negliġenza serja fl-amministrazzjoni ta’ dak iż-żmien meta kellha f’idejha l-fondi pubbliċi.

Ir-rapport jinnota wkoll li bejn is-sena elfejn u s-sena elfejn u tlieta kien hemm tħassib dwar l-eskalazzjoni materjali fl-ispiża tal-proġett tal-isptar.

Il-Gvern ta’ dak iż-żmien kien rrikorra għal ftehim biex suppost jillimita spejjeż oħrajn u skont dan il-ftehim, l-ispiża ma kellhiex titla’ iżjed minn mija u wieħed u għoxrin miljun lira Maltin, li llum jiġu ekwivalenti għal kważi mitejn u tnejn u tmenin miljun ewro.

L-Awditur Ġenerali jgħid li dan is-suppost ftehim ma nżammx għaliex fi Frar elfejn u disgħa, il-Gvern Nazzjonalista kien reġa’ ħallas ftit aktar minn ħames miljun ewro oħra, VAT eskluża.

Ir-rapport jinnota wkoll li ma’ din is-somma li tħallset, il-Gvern ta’ Lawrence Gonzi ta rinunzja assoluta tad-drittijiet, liema dispożizzjoni esponiet lill-Gvern għal riskji kbar fosthom li kemm il-darba jirriżulta li hemm xi difetti fuq ix-xogħol, il-mezz ta’ rikors legali kien se jagħmilha aktar diffiċli għal Gvern biex ifittex lil Skanska, li kienet il-kumpanija fdata bil-bini tal-isptar.

L-Awditur Ġenerali saħaq ukoll li l-uffiċju tiegħu lanqas ma ġie pprovdut b’dokumnetazzjoni dwar meta l-Gvern Nazzjonalista tal-elf disa’ mija tmienja u disgħin ħatar il-konsorzju ta’ Skanska biex jaħdem fil-kostruzzjoni tal-isptar.

Fil-fehma tal-Awditur Ġenerali, din is-sensiela ta’ bidliet diżorganizzati ta’ min kien qed jaħdem fuq il-proġett tal-isptar, li ħa sbatax-il sena biex jitlesta, rriflettiet ħażin fuq l-ippjanar u l-kontroll tal-proġett.

 

 

Send this to a friend