Jibdew il-kumpilazzjonijiet ta’ Keith Schembri u Vince Buhagiar

Fil-Qorti ngħad kif madwar ħames miljun u nofs dollaru Amerikan mill-profitt li sar fuq il-bejgħ tal-magni tal-istampar lill-kumpanija Progress Press inqasmu bejn Keith Schembri, sieħbu fin-negozju Malcolm Scerri, u l-eks Diretturi Maniġerjali tal-Allied Newspapers, Adrian Hillman u Vince Buhagiar.

Dan ħareġ waqt ix-xhieda tal-Ispettur Joseph Xerri fil-każ kontra Keith Schembri, missieru Alfio Schembri, Robert Zammit u Malcolm Scerri.

Fost l-akkużi li qed ikunu mixlija bihom hemm r-reat ta’ xhieda falza, korruzzjoni u falsifikazzjoni.

Hekk kif bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda l-Ispettur Joseph Xerri xehed kif dan il-profitt tqassam f’numru ta’ kontijiet offshore sakemm waslu għand dawk li kellhom jirċevuhom.

Il-Qorti semgħet kif il-kumpanija Progress Press spiċċat ħallset madwar sitt miljun u nofs dollaru Amerikan iżjed milli kellha tħallas biex tixtri l-magni mingħand il-kumpanija Kasco.

L-Ispettur Xerri xehed kif dan kien każ ċar ta’ tixħim sabiex il-magni jinxtraw mingħand il-kumpanija Kasco.

Huwa xehed ukoll kif id-Diretturi ta’ Nexia BT Brian Tonna u Karl Cini għamlu l-arranġamenti neċessarji sabiex ikunu jistgħu isiru dawn it-transazzjonijiet.

Xehdet ukoll l-Ispettur Anne Marie Xuereb li qalet kif fil-konklużjonijiet tal-inkjesta, il-Maġistrat kienet qalet li ma nstabux provi li juru li Keith Schembri rċieva xi kickbacks minn Brian Tonna tan-Nexia BT fuq l-programm ta’ ċittadinanza b’investiment lil tliet persuni ta’ nazzjonalità Russa. Hija madankollu kkonkludiet li l-verżjonijiet ta’ Keith Schembri u Brian Tonna dwar self bejniethom mhumiex kredibbli. Għalhekk l-inkjesta kienet talbet lill-Kummissarju tal-pulizija sabiex jinvestiga iktar fuq ċertu punti.

Hija spjegat ukoll kif Hillman kien jaħdem bħala konsulent għal Schembri mis-sena 2001 wara ftehim verbali bejniethom.

Id-Difiża talbet sabiex il-Qorti ma tagħtix digriet illum dwar il-ħelsien mill-arrest tal-akkużati iżda tistenna sat-Tnejn fejn ser isir il-kontro-eżami taż-żewġ spetturi.

L-Ispettur Joseph Xerri xehed ukoll fil-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Vince Buhagiar, l-eks Direttur Maniġerjali tal-kumpanija tat-Times. Huwa spjega kif dan ukoll kien irċieva flus fuq servizzi ta’ konsulenza għall-kumpanija Kasco li għalihom ma ħariġx invoices.

L-Ispettur kompla jixhed kif fl-2009 il-Progress Press applikat għall-fondi mill-Malta Enterprise. Il-Malta Enterprise approvat l-applikazzjoni f’Lulju tal-istess sena.

Id-Difiża stqarret li mhux ser tkun qed tikkontesta li tressqu biżżejjed provi prima facie u għalhekk l-Qorti poġġiet lil Buhagiar taħt att t’akkuża.

Aqra aktar

Tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra Yorgen Fenech

F’awla 20 komplew jinstemgħu numru ta’ recordings li Melvin Theuma stess kien ħa u x-xhieda tiegħu b’rabta mal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Dan hekk kif kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra Yorgen Fenech. Aqra aktar

Xhud jitkellem dwar offerta ta’ €1,500 biex il-Koħħu ma jsemmihomx 

“Avviċinani ċertu ‘Jamie’ f’ħanut tal-kafè u offra €1,500 biex ma jissemmewx minn Vincent Muscat ‘il-Koħħu’.” Dan ħareġ minn wieħed mix-xhieda f’seduta li fiha kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra l-aħwa Robert u Adrian Agius magħrufa bħala tal-Maksar, Jamie Vella u George Degorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż. Dawn qed ikunu mixlija b’akkużi relatati mal-omiċidju tal-avukat Carmel Chircop u d-delitt ta’ Daphne Caruana Galizia.

Xhud li ismu ma jistax jissemma spjega kif waqt li kien qiegħed f’ħanut tal-kafè li jiffrekwenta ta’ kuljum ġie avviċinat minn persuna li identifikat ruħha bħala ‘Jamie’. Dan urieh raġel ieħor li kien fuq il-bankina ta’ faċċata tal-ħanut u wara li qallu li dak kien Robert Agius żied jgħidlu li huma kienu lesti jħallsu €1,500 biex Vincent Muscat il-‘Koħħu’ ma jsemmihomx. Meta kien mistoqsi jiddeskrivi lill-persuna li avviċinatu huwa qal li dan kellu xagħru kannella. Hawnhekk l-akkużat ‘Jamie Vella’ deher idur u jagħti b’rasu filwaqt li deher jitbissem minn fuq il-maskra. Mix-xhieda tiegħu ħareġ ukoll kif meta l-pulizija talbuh jagħraf lil dawk li avviċinawh huwa ma setax jidentifika lill-imputati. Ix-xhud spjega li għandu għajn li hija dgħajfa.

Meta ġie biex jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu, l-Avukat tal-‘parte civile’ Jason Azzopardi qam argument fil-Qorti dwar jekk il-‘parte civile’ għandiex dritt tagħmel kontro-eżami ta’ xhud li ressqet il-Prosekuzzjoni.  Dan għaliex f’kontro-eżami jistgħu jsiru mistoqsijiet diretti. Il-Qorti ddeċidiet li l-parte civile f’dan il-każ tista’ tagħmel biss l-eżami tax-xhieda tal-Prosekuzzjoni.

Fl-awla xehed ukoll ċertu John Bugeja li għamel xi żmien jikri l-garaxxijiet mingħand Robert Agius. Huwa spjega kif kien xtara żewġ trailers mingħandu għall-prezz ta’ €96,000. Spjega kif għad fadallu ftit dejn miegħu sal-lum il-ġurnata u għalhekk meta staqsieh biex jikri garaxx fil-Mosta fuq ismu huwa kien obbligat lejh. Dan b’referenza għal garaxx li fih allegatament inżammet il-bomba li ntużat fid-delitt ta’ Daphne Caruana Galizia. Wara li spjega li huwa kien ta ċ-ċwievet lil Robert Agius, mill-ewwel id-Difiża staqsiet jekk ix-xhud kienx jaf min effettivament kien qed jagħmel użu minnu l-garaxx u dan wieġeb fin-negattiv.

Fil-Qorti xehdu wkoll uffiċjali tal-pulizija li kellhom irwol attiv fit-tfittxijiet li saru fil-karozza u r-residenza ta’ Adrian Agius. Fil-Qorti ġie spjegat kif fost l-affarijiet li nstabu fil-karozza kien hemm pakkett b’sustanza kannella f’kaxxa taħt is-seat tax-xufier u sittin karta tal-ħamsin ewro marbutin flimkien. Taħt il-karozza nstabu wkoll żewġ boroż żgħar b’sustanza bajda wara li Agius deher jitfa’ xi ħaġa taħt il-karozza. Aqra aktar

KONTINWAMENT AĠĠORNATA: Tkompli l-kumpilazzjoni tal-aħwa tal-Maksar, Vella u Degiorgio

12:22 – Intemmet ix-xhieda ta’ Arnaud u s-smiegħ mistenni jkompli għada fit-8:30.

12:09 – Dwar il-bomba qal li din kien fiha ħxuna ta’ żewġ pakketti sigaretti u daqs ta’ karta normali A4.

Tenna li l-bomba tawilhom Robert Agius u Jamie Vella b’1500 gramma splussiv.

Apparti dan spjega kif ingħataw tlett armi tan-nar bħala parti mill-pjan ta’ qabel biex jisparaw lil Daphne Caruana Galizia.

11:56 – Arnaud kompla jispjega kif il-Koħħu spjega mal-Pulizija kif kienu qed isegwi l-passi ta’ Caruana Galizia.

Saħaq kemm-il darba ra lil Melvin Theuma jitkellem u jiltaqa’ ma’ Alfred Degorgio.

11:41 – Taħt ġurament Arnaud qal kif waqt l-arrest ta’ ftit ġimgħat ilu nstabu tlett mitt gramma droga kokaina taħt is-seat ta’ Adrian Agius, filwaqt li fil-karozza ta’ ħuħ instabu ħamsa u erbgħin elf fi flus kontanti.

11:06: – Il-Maġistrat issospendiet is-seduta għal ftit minuti.

10:51 – Muscat qal mal-Pulizija kif segwew il-passi ta’ Caruana Galizia u meta telqet bil-karozza splodew il-bomba.

Il-Koħħu spjega wkoll kif Robert Agius kien ġab karozza simili għal dik ta’ Caruana Galizia biex jipprattikaw kif se jiftħu l-bieba.

Hawnhekk Arnaud spjega li Robert Agius u Jamie Vella offrew flus lill-koħħu sabiex iżomm ħalqu magħluq.

10:40 – Arnaud qal li l-koħħu qalilhom li l-aħwa Agius issuplixxew il-bomba.

Saħaq li George Degorgio kien qalilhom jekk il-bomba kenitx aktar qawwija minn dik li tpoġġiet fil-karozza ta’ Romeo Bone fl-2017.

Il-bomba kienet ittestjata f’garaxx fin-Naxxar b’Robert Agius u Jamie Vella juru kif titpoġġa.

10:30 –  Fuq il-pedana tax-xhieda spjega biswit il-post tad-delitt sabu loqma ta’ sigarett li fuqu kien hemm id-DNA ta’ Alfred Degorgio.

Hawnhekk huwa kkonferma li l-aħwa tal-Maksar u Vella kienu fost dawk li ġewa arrestati f’Diċembru tal-2017. Iżda dakhinar ma kienx hemm biżżejjed provi kontrihom.

10:21 – Arnaud fuq il-pedana tax-xhieda beda jitkellem dwar il-każ ta’ Daphne Caruana Galizia, fejn spjega li l-bomba kiene taħt is-seat tal-karozza u ġiet attivata minn SIM card.

10:10 – Fil-Qorti ġie spjegat kif Muscat ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil ta’ Caruana Galizia u ta informazzjoni lill-Pulizija fuq il-bomba użata.

10:03 – Il-Koħħħu qal lill-Pulizija li waqt il-qtil George Degorgio allegatament kien ix-xufier filwaqt li Vella allegatament spara ħames tiri lejn l-Avukat.

Vince Muscat qal li r-rotta minn fejn għaddew kienu prattikawha u ġie spjegat li wara l-qtil dawn allegatament marru ġo appartament biddlu l-ħwejjeġ u telqu għal rashom.

Mal-Pulizija l-Koħħu tenna li lilu kienu offrewlu għoxrin elf ewro u spejga li l-ewwel ġabar għaxart elef ewro mingħand Degorgio imbagħad għaxarat elef ewro oħra mingħand Agius innifsu.

9:51 Fil-Qorti ħareġ kif Adrian Agius kien saħaq mal-Pulizija li jum qabel il-qtil ta’ Chircop huwa kien imsiefer.

Arnaud spjega li kollox kien jipponta lejn Agius, iżda dak iż-żmien l-investigazzjonijiet kienu naqqsu.

Iżda l-każ ħa żvolta meta Vince Muscat il-Koħħu, li wkoll ingħata maħfra presidenzjali fuq dan il-każ, beda jitkellem dwar il-qtil.

9:33 – Taħt ġurament Arnaud spjega kif mart il-vittma, Maryrose Chircop kienet qalet mal-Pulizija li Adrian Agius kellu madwar sitt mitt elf ewro dejn mal-Avukat.

9:21 – Fuq il-pedana tax-xhieda tela’ s-Supretendent Keith Arnaud, fejn beda jispjega kif il-Pulizija sabet il-ġisem bla ħajja ta’ Chircop b’diversi tiri ta’ arma fil-garaxx ta’ Birkirkara. Minn hawn l-investigaturi bdew isegwu karozza ta’ tip Toyota permezz tal-kameras tas-sigurtà minn bini fil-biswit.

9:05 – Quddiem il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo ntqal kif Robert Agius se jkun akkużat ukoll li ordna l-qtil ta’ Chircop.

Aktar Qabel – Dalgħodu kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-aħwa Robert u Adrian Agius magħrufa bħala tal-Maksar, Jamie Vella u George Degorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż akkużati bl-involviment tagħhom fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u l-Avukat Carmel Chircop.

Tibda l-kumpilazzjoni tal-aħwa tal-Maksar, Vella u Degiorgio

09:45 – Il-Maġistrat Nadine Lia pposponiet il-kawża sakemm tieħu deċiżjoni għal dawn it-talbiet.

L-avukat William Cuschieri li qed jidher għal George Degiorgo qal li t-talba li għamlet il-prosekuzzjoni u l-avukat parte civile ma jagħmlu l-ebda differenza għal Degiorgio hekk kif f’dawn il-proċeduri huwa qed jitressaq b’rabta mal-każ ta’ Carmel Chircop. Fakkar ukoll kif Degiorgio diġá qed jaffaċċja akkużi b’rabta mal-qtil ta’ Caruana Galizia quddiem Qorti oħra.

09:30 – Jason Azzopardi, li qed jidher bħala parte civile għall-familja Caruana Galizia għamel talba lill-Qorti sabiex l-Maġistrat Nadine Lia tirrikuża ruħha milli tippresjedi din il-kumpilazzjoni. Huwa stqarr li għamel dan mhux għax hemm riflessjoni fuq l-integritá personali tal-Maġistrat Lia madankollu għamel dan b’rabta ma’ digriet li għamlet l-istess Maġistrat fl-2019 fil-kawża tal-Pulizija kontra Yorgen Fenech u f’numru ta’ kawżi oħra.

09:25 – Għal George Degiorgio kellu jidher l-avukat William Cuschieri. Jamie Vella baqa’ ma tressaqx il-Qorti minħabba li għadu pożittiv għall-COVID-19. Dan intqal f’ċertifikat mediku li ġie ppreżentat lill-Qorti mill-Kurunell Alex Dalli. Iċ-ċertifikat qal li r-raġel baqalu sal-11 ta’ Marzu 2021 taħt kwarantina mandatorja.

Aktar Qabel: Quddiem il-Maġistrat Nadine Lia, il-Ġimgħa filgħodu mistennija tibda l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-aħwa Adrian u Robert Agius magħrufa bħala tal-Maksar kif ukoll George Degiorgio li kollha qed jiġu akkużati li kienu involuti fl-omiċidji tal-avukat Carmel Chircop u dak ta’ Daphne Caruana Galizia.Aqra aktar

Send this to a friend