konsumatur – One News

Notifiki

Dak kemm jiswa?

Id-dritt għall-għażla huwa wieħed mit-tmien drittijiet bażiċi li għandna bħala konsumaturi. Dan id-dritt ifisser li fis-suq għandna nsibu prodotti ta’ kwalitajiet differenti bi prezzijiet differenti biex b’hekk inkunu nistgħu nagħmlu l-aħjar għażla skont il-bżonnijiet u l-but tagħna. Pero’ biex verament nagħmlu l-aħjar għażla, importanti li nkunu nafu x’hemm fis-suq u dan nistgħu nagħmluh biss billi nduru diversi ħwienet u naraw x’għandhom għall-bejgħ. Għażla ta’ xiri tajba tiddependi wkoll minn informazzjoni ċara u korretta fuq il-prodotti offruti għall-bejgħ.

Aqra aktar

Il-Garanziji Kummerċjali- jagħtuna aktar valur għal flusna?

Meta bħala konsumaturi nixtru oġġetti għall-użu personali tagħna hemm liġi speċifika li tipproteġina, l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur. Din il-protezzjoni tapplika meta l-oġġetti li nixtru jew ma jkunux addattati għall-użu li suppost jagħmlu minħabba xi difett jew problema oħra, jew ma jkunux skont kif mifthiem fil-kuntratt tax-xiri. Meta jiġri hekk il-bejjiegħ huwa legalment responsabbli li jipprovdina b’rimedju. Ir-rimedji disponibbli huma jew li l-oġġetti jissewwew jew jinbidlu. M’għandux ikun hemm ħlas addizzjonali biex ningħataw dawn ir-rimedji. F’sitwazzjoni fejn la t-tiswija u l-anqas il-bdil ma jkunu possibbli, jew ikunu ser joħolqulna inkonvenjent kbir biex isiru, il-liġi tagħtina d-dritt li minflok nitolbu flusna kollha lura jew parti minnhom. Dawn ir-rimedji legali huma disponibbli għalina l-konsumaturi sa sentejn wara li nieħdu pussess tal-oġġetti mixtrija. Importanti li la darba nindunaw b’xi difett jew problema ninfumaw lill-bejjiegħ bil-miktub dwar dan, permezz ta’ ittra reġistrata, fi żmien xaharejn.

Aqra aktar

Irtirati ‘laser pointers’ li jistgħu jagħmu persuna

L-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni irtirat mis-suq laser pointers li qegħdin jinbiegħu bħala ġugarelli.

Fi stqarrija, l-Awtorità qalet li dawn huma projbiti mis-suq għax huma ta’ riskju serju għall-konsumaturi u jistgħu jagħmu persuna jew saħansitra jtellfulha għalkollox id-dawl ta’ għajnejha.Aqra aktar

Id-drittijiet tal-konsumatur qabel jiffirma kuntratt ta’ xiri

Il-verità hi li huma ftit dawk il-konsumaturi li jaqraw it-termini u kundizzjonijiet ta’ kuntratt li jkunu ser jiffirmaw. Sfortunatament hija biss meta tinqala problema bix-xiri li ninteressaw ruħna naqraw dak li nkunu ffirmajna għalih u xi drabi jista’ jkun tard wisq. Per eżempju, nordnaw xi għamara li ma tiġix ikkunsinnata fid-data mifthiema jew tasal differenti minn kif ordnata. X’jiġri jekk meta niċċekkjaw il-kuntratt tax-xiri nindunaw li dan ma jinkludix id-data tal-kunsinna jew li ma jkunx hemm deskrizzjoni dettaljata ta’ dak li ordnajna? F’sitwazzjoni bħal din nistgħu niffaċċjaw diversi problemi biex nippruvaw x’kien il-ftehim oriġinali u biex nieħdu rimedju ġust.Aqra aktar

Nitlob il-flus lura jew naċċetta nota ta’ kreditu?

Meta aħna l-konsumaturi nirritornaw xi oġġetti lura għand il-bejjiegħ, mhux dejjem inkunu nafu kif tipproteġina l-liġi fiċ-ċirkustanza li nkunu fiha u għaldaqstant ma nkunux nafu jekk għandniex dritt ninsistu li ningħataw flusna lura jew naċċettaw in-nota ta’ kreditu offruta mill-bejjiegħ.

It-tip ta’ rimedju li għandna ningħataw meta prodott jiġi ritornat għand il-bejjiegħ jiddependi jekk il-prodott qed jiġi ritornat għaliex huwa difettuż jew għaliex ma nixtiequx inżommu l-oġġett mixtri.

Meta nibdlu l-ħsieb dwar il-prodotti mixtrija, il-bejjiegħa m’għandhomx obbligu legali li jagħtuna rifużjoni tal-flus li nfaqna. Fortunatament għalina l-konsumaturi l-maġġor parti tal-bejjiegħa jaddottaw policies ta’ ritorn li jippermettu lill-konsumaturi jirritornaw oġġetti mixtrija u jekk iridu jibdluhom ma’ prodotti oħra. Ċertu bejjiegħa joffru wkoll noti ta’ kreditu f’sitwazzjonijiet fejn il-konsumaturi ma jsibux prodott ieħor ma x’hiex jibdlu l-oġġett li ma jridux.  Sabiex jibbenefikaw minn dawn il-policies ta’ ritorn il-konsumaturi jiġu mitluba li jimxu ma’ numru ta’ kundizzjonijiet bħal per eżempju li jirritornaw il-prodott li ma jridux sa’ data partikolari, li ma jużawx l-oġġett u li ma jaqtgħux tikketti jew li ma jarmux il-packaging oriġinali.Aqra aktar

L-MCA tirreġistra żieda ta’ 11% fl-ilmenti li rċeviet fl-aħħar 6 xhur tal-2017

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA) irreġistrat żieda ta’ 11% fl-ilmenti li rċeviet fl-aħħar 6 xhur tal-2017 meta mqabbel mal-ewwel sitt xhur tal-istess sena. Matul dan il-perjodu, l-Awtorità rċeviet 113-il ilment mingħand abbonati ta’ servizzi tat-telefonija, tal-internet, tat-televiżjoni, u konsumaturi li jużaw isservizz postali. 99% ta’ dawn l-ilmenti ġew indirizzati f’inqas minn 20 ġurnata ta’ xogħol. Barraminnhekk, lAwtorità rċeviet ukoll 238 talba għall-informazzjoni mingħand konsumaturi.

Waħda mill-funzjonijiet tal-Awtorità hija li tagħti l-opportunità lill-konsumatur sabiex iressaq l-ilment tiegħu għandha, meta dan ma jkunx sodisfatt bir-rimedju mogħti lilu mill-operatur. It-tip ta’ azzjoni li tista’ tieħu lAwtorità tiddependi fuq in-natura tal-ilment u mis-setgħat legali li għandha l-Awtorità f’dan ir-rigward.

Jista’ jagħti l-każ li minkejja li l-ilment ikun jirrigwardja servizz regolat mill-Awtorità, l-MCA ma jkollhiex is-saħħa legali sabiex tintervjeni u allura jkollha tirreferi lill-konsumatur għand l-entità kompetenti sabiex tiġi indirizzata lkwistjoni. L-aktar ilmenti komuni li rċeviet l-Awtorità kienu jitrattaw il-kwalità tas-servizz/i, partikolarment f’dak li għandu x’jaqsam ma’ rapporti dwar ħsarat fis-servizzi.

Dawk il-konsumaturi li ma jkunux sodisfatti bir-rimedju mogħti lilhom meta jressqu l-ilment tagħhom għand loperatur huma mħeġġa sabiex iressqu l-ilment tagħhom mal-Awtorità. Il-pubbliku jista’ jikkuntattja lill-MCA bit-telefon fuq 21336840 jew permezz ta’ email fuq customercare@mca.org.mt.

Alfred Sant favur trasport bi prezzijiet raġjonevoli fir-reġjuni insulari u fil-periferija tal-UE

L-UE għandha tiggarantixxi trasport bi prezzijiet raġjonevoli fir-reġjuni kollha tagħha, speċjalment f’dawk insulari, fil-periferija u f’reġjuni b’popolazzjonijiet żgħar fl-Unjoni. Dan qalu Alfred Sant waqt li ressaq l-emendi tiegħu tar-Rapport Annwali tal-Parlament Ewropew dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni bħala Shadow Rapporteur għall-S&D fil-Kumitat Ekonomiku u tal-Affarijiet Monetarji tal-Parlament Ewropew (ECON). Dr Sant daħħal emendi dwar il-liberalizzazzjoni fis-settur tat-trasport, il-kwistjonijiet tal-kompetizzjoni fid-dinja diġitali, dwar Google, il-liberta` biex aġenti tal-ivvjaġġar ‘online’ ibigħu biljetti tal-ajru bla xkiel, is-separazzjoni ċara tal-poteri tad-Direttorat Ġenerali tal-Kompetizzjoni, u l-kompetizzjoni fis-settur tal-ikel u fl-agrikoltura.

L-Ewroparlamentari esprima s-sodisfazzjon li setturi importanti qed jingħataw rikonoxximent permezz tal-proposti tar-Rapporteur tal-Grupp Politiku ALDE Ramon Tremosa u bl-emendi li ressaq. Ir-rapport mistenni jitla’ għall-vot waqt il-plenarja ta’ Marzu fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

Dr Sant qal li l-emendi dwar Google jidhru b’mod prominenti.

“Irridu nitkellmu dwar Google b’mod ċar, b’mod razzjonali. Ma nistgħux ninjorawh għax b’hekk inkunu qegħdin ninjoraw l-iljunfant fil-kamra.”

L-Ewroparlamentari qal li l-aġenziji tal-ivvjaġġar ‘online’ qed jilmentaw li qed jitwarrbu mis-suq anke minħabba li ċerti linji tal-ajru jimponu ħlasijiet addizzjonali għal dawk li ma jibbukkjawx mas-siti tagħhom. Leġiżlazzjoni adattata għandha tevita aġir mhux kompetittiv fid-distribuzzjoni tal-biljetti bl-għan li l-biljetti tal-ajru jkunu orħos għall-vjaġġaturi kollha fl-Ewropa.

Dr Sant qal li d-Direttorat tal-Kompetizzjoni tal-Kummissjoni għandu jingħata biżżejjed riżorsi.

“Naqbel li l-Kummissjoni Ewropea tingħata r-riżorsi meħtieġa u jkun hemm separazzjoni stretta u trasparenti bejn id-dipartimenti li jfasslu l-linji gwida, u dawk li jimplimentawhom f’każijiet speċifiċi. Għandna nevitaw sitwazzjonijiet fejn id-Direttorat Ġenerali tal-Kompetizzjoni jkun il-prosekutur, l-imħallef, il-ġurija u dak li jeżegwixxi.”

Dr Sant wera s-sodisfazzjon li permezz t’emendi tiegħu u kompromessi li nksibu mill-S&D il-kwistjoni ta’ diskrepanzi bejn il-prezzijiet tal-ikel offrut lill-konsumatur u dawk li qed jingħataw lill-bdiewa għall-prodotti tagħhom qed tiġi ndirizzata. Min hu dgħajjef għandu jiġi mħares.

Ordna bieb u ġablu wieħed differenti għal kollox – in-negozjant ordnat iħallas €1,000

Id-Direttur Ġenerali tal-Affarijiet tal-Konsumatur ħareġ avviż pubbliku biex jidentifika u jgħarraf lill-pubbliku li n-negozjant ma onorax id-deċiżjonijiet mogħtija mit-Tribunal għat-Talbiet tal-Konsumaturi.

Gianluca Ciprini mill-kumpanija IGC Group Ltd, ma onorax id-deċiżjoni mogħtija mit-Tribunal għat-Talbiet tal-Konsumaturi.

Aqra aktar

Każijiet fejn il-konsumatur kellu raġun

L-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur ħarġet avviżi pubbliċi li bihom identifikat u għarrfet lill-pubbliku li ċertu negozjanti u kumpaniji ma onorawx id-deċiżjonijiet mogħtija mit-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi.

Fosthom Jason Galea ta’ Sails and Canvas Ltd li tħallas €2000 mill-konsumatur sabiex jikkonsenjalu tinda fiż-żmien miftiehem, iżda minkejja li ġie kkuntattjat kemm-il darba mill-konsumatur, naqas milli jonora dan l-impenn. Minbarra dan, il-kummerċjant naqas milli jattendi s-seduti tat-Tribunal u lanqas issottometta risposta għat-talba tal-konsumatur.  It-Tribunal ordna lil Galea biex iħallas lill-konsumatur €2000 kif ukoll l-ispejjeż tat-Tribunal.

L-Awtorità semmiet ukoll lil Mark Anthony Barbara, bejjiegħ li installa żewġ air-conditioning units, li wieħed minnhom ma ġiex installat tajjeb u dan wassal biex l-air conditioner ma bediex jaħdem tajjeb. Il-konsumatur ġabar stima tal-ispejjeż biex jissewwa l-air conditioner u dan ammonta għal €630. Barbara naqas milli jissottometti risposta għat-talbiet tal-konsumatur u anke naqas milli jattendi s-seduti tat-Tribunal. Hu ġie ordnat iħallas lill-konsumatur l-imsemmi €630 u l-ispejjeż tat-Tribunal.

Aqra aktar

Send this to a friend