Kampanja elettorali fi ftit jiem

Skont il-Kap tal-Oppożizzjoni l-elezzjoni ġejja dalwaqt. Saħanistra ddikjara li kien hemm min qallu li ġejja f’Novembru. Dikjarazzjoni li għamilha fuq il-Fosos tal-Floriana u li kieku kellna noqogħdu fuqu allura nifhmu li l-Prim Ministru, Joseph Muscat, se jkun qiegħed ixolji l-Parlament u tinbeda kampanja elettorali fi ftit jiem. Saħansitra, dejjem bir-raġunament tal-Kap tal-Oppożizzjoni, l- Parlament lanqas jerġa’ jiltaqa’. Xejn ma kont sorpriż b’din id-dikjarazzjoni ta’ Simon Busuttil.
Aqra aktar

Bżieżaq ħodor

Kultant trid tarmi l-imbarazz. Mhux imbarazz politiku ta! Minn dak naħseb lanqas Wasteserv sħiħ ma jservi. Kont ilni ngħid żmien li kien jeħtieġli nnaddaf waħda sew il-garaxx. Ma nafx kemm hawn min hu bħali, imma jien wieħed minn dawk li ma narmi xejn.

Il-proverbju Malti li jgħid ‘erfa’ u sorr għal meta tiġi fil-bżonn’, pinġut għalija! Imma ħej, wasalt fl-istat li jekk ma nagħmilx passaġġ għall-karozza, jkolli nraqqadha barra. U ma rridtx. Għalhekk is-Sibt filgħodu ddeċidejt li nagħmel nofs ta’ nhar nilgħab mal-imbarazz. Anki jekk il-ġurnata ta’ qabel domt naqra ma’ dħalt id-dar u qomt qisni għadda trakk minn fuqi! Imma la daħħaltha f’rasi…
Aqra aktar

Il-PN iġiegħel lill-partitarji jistħu li huma Nazzjonalisti

Hija tal-misthija kif l-oppożizzjoni qed iġġib ruħha. Titfa’ l-ġebla u taħbi idejha.  Qiegħda timxi b’mod diviżiv mingħajr ebda viżjoni u saħansittra bla direzzjoni.

Mil-banda l-oħra, il-politika li addotta dan il-Gvern mil-bidu tal-leġiżlatura tiegħu, hija wahda inklussiva, li tgħaqqad u li tħares lejn l-interessi kollha tagħna u ta’ pajjiżna.  Dan hu l-mod kif wieħed għandu jmexxi l-pajjiż.

Il-poplu Malti huwa poplu matur, bilgħaqal u li jaqbeż għal dak kollu li huwa Malti.  Poplu li ma jaħfirha lil ħadd jekk wiehed jipprova ixekkel jew iħammeg l-isem ta’ pajjiżu. Poplu li iwieġeb għal kull minn irid jagħmel ħsara lil pajjizna.

Bħalissa s-sentiment tal-poplu Malti lejn l-oppożizzjoni huwa wieħed ta’ rabja, rabja li hija inevitabbli u naturali li wieħed iħoss jekk vera jkollu l-imħabba għal dak kollu li hu Malti u ghall-istorja ta’ pajjiżna.

Aqra aktar

U iva…issa naraw! Aħna laidback?!

Din frażi li naħseb f’pajjiżna ħadet sura idjomatika. Kważi tesprimi attitudni nazzjonali dwar kif nirreaġixxu meta jkollna nagħmlu xi ħaġa u ma nkunux nafu eżattament x’irridu nagħmlu…jew agħar ma jkollnix aptit inħabblu rasna u mmiddu jdejna minnufih biex neħilsu dak li għandna nagħmlu. Spiss jiġri hekk fejn ma tkunx risponsabbli mija fil-mija mid-deciżjonijiet li trid tieħu għax wara kollox ma jiddependix kollox minnek.

Tagħna u tagħhom

Ma tistax ma tħaresx lura u tiftakar li sa mill-ewwel qawwiet li ħoloq il-kolonjaliżmu – aktarx il-Puniċi minn Kartaġni – min iqabbdek tagħmel xi ħaġa awtomatikament jidħol risponsabbli biex jara li ssir. Fi ħwejġek aktarx tħaffef ftit aktar – bozza maqtugħa d-dar jekk ma tbiddilhiex tibqa’ fid-dlam, ukoll jekk hawn min biex jasal ibiddilha jista’ jieħu ż-żmien f’dar fejn ma jgħix waħdu! L-aħħar esperjenza kolonjali tagħna kienet dik tal-Brittaniċi. Frażi komuni f’dawk is-sekli kienet ‘tħallas il-Kuruna’ jew ‘jaraw huma’. Forsi mill-indipendenza ‘l hawn tgħallimna ftit meta rajna li ‘huma’ m’għadhomx hawn u kull gvern li jmexxi l-pajjiż huwa ‘aħna’. Tgħiduli l-vizzju għadu hemm. Tintebaħ minn kemm m’għandniex sens ta’ kburija u minn kemm rari nuru li ‘hawn issa tagħna’ (ownership). Naqas, imma għadek issib min jiknes quddiem il-bieb u jressaq kollox għal nofs it-triq jew fil-ġemb bla ma jagħti każ li dak il-ġemb hu parti minn pajjiż li jien u int risponsabbli għal kull roqgħa, ukoll fejn mhux propjetà tagħna, ukoll fejn ma jiddependix minna li nnaddfuh. Żgur tibqa’ dejjem responsabbiltà tagħna li ma nħammġuhx!

Poter mill-istorja u “sorry”

L-Amerikani jħobbu l-espressjoni laidback, speċi tħalli kollox għaddej, ma teċċitax ruħek wisq u fejn tista’ ddawwar wiċċek. Imqar jekk tistudja l-puntwalità. Naqset. Sas-snin sittin konna naraw amministrazzjoni mgħobbija bis-suldati u ex-servizzi fejn kulħadd imdorri jiċċaqlaq b’xi suffara jew kmand. Meta kont naħdem it-Times dak iż-żmien kien hemm diversi li kienu jiġu mis-servizzi u anki t-ton tal-vuċi tagħhom fiha nfisha kienet kmand. Qatt innutajtu l-pulizija. Ġuvintur li fil-ħajja kienu jitkellmu normali jieħdu attitudni ġdida wara li fit-toroq jidraw kmandi importanti: imxili, ċaqlaqli, waqqaf, tgħaddix minn hawn. Meta ssib ruħek fi struttura ta’ dixxiplina, tittieħed u tibda ssegwiha. Fejn ma tkunx tintreħa bħalma jidher li qed jiġri llum aktar minn dari.

Sintendi jien ma nippreferix sistema ta’ dominanza minn xi ħadd li l-uniku poter li għandu tagħtulu l-istorja, spiss b’ingann, saħħa żejda jew makkakkerija. Imma mhux l-Ingliżi biss kienu jimxu mal-arloġġ. Malta għandna tradizzjoni qadima – sa mill-medjuevu – ta’ reliġjużi jgħixu fil-kunventi fejn ħajtek regolata minn qanpiena, ħinijiet partikulari u dixxiplina ta’ talb, meditazzjoni u ubbidjenza. Meta tpoġġihom flimkien kellna esperjenza twila ta’ sekli fejn kull min jikkmanda fostna kien jew reliġjuż jew suldat. Titgħallem issegwi u tibża’ li tiżbalja jekk ma tagħmilx li jgħidulek. Ikollok bilfors titgħallem tgħid “sorry” għal kull żball li tagħmel. Tant daħlet ġo rasna din l-imbierka “sorry” sforz il-biżgħa, li llum bi żball kbir spiċċajna ngħidu “sorry” anki flok ‘skużi’. U l-kbira hi li kull min jiġi fostna biex jaħdem jew jitgħallem l-Ingliż qed jitgħallem jgħid “sorry” bi żball ukoll. Biżżejjed tkun fuq tal-linja biex tara l-barranin, bħal ħafna Maltin, jgħidulek “sorry” biex twarrab ħa jinżlu.

Dil-mentalità li toqgħod gallerija u tħalli d-dinja għaddejja narawha kullimkien. Il-kwistjoni tal-irziezet tal-ħut hu każ preċiż. Għaddew is-snin, ir-regoli nkisru u baqgħu jabbużaw għax min kien inkarigat jara x’inhu jsir probabbli stennihom jagħmlu xi ħaġa filwaqt li l-ħatja kienu qed jistennew x’reazzjoni se jagħmlu ta’ fuqhom jekk huma ma jagħmlu xejn! Ma ssibx tarf. Spiss nisimgħu min jgħid: ma kontx naf, fejn tobsor, ħeqq tgħid ġiet hekk…u iva… issa naraw!

Effiċjenza

L-efficjenza trid tkun fik. Teżisti kultura f’ċerti pajjiżi ngħidu aħna bħall-Isvizzera fejn anki t-tfal iwaqqfuk jekk titfa’ karta fl-art. Xi snin ilu kont spiss ngħaddi b’kowċ mill-Italja għall-Isvizzera meta nħallu Chiasso fuq il-fruntiera. Kienu jitilgħu suldati u tad-dwana jfehmu lin-nies li kelli miegħi biex jħarsu l-indafa kullimkien. Kienu jarawna fuq pullman bit-targa ta’ Ruma u allura kienu jaħsbuna (u ma tantx kienu jiżbaljaw) li konna Taljani. Illum nistqarr ma nafx għadhomx isibu tarf l-indafa bl-eluf ta’ emigranti u allura b’kultura oħra li gejjin mil-Lvant u l-Afrika.

U din iġġibni nitkellem fuq l-emigranti. Għal bosta minnhom, imsieken, li f’Malta u Għawdex qed jimxu f’toroq bl-asfalt, fejn aħna organizzati ċivilment, ġa progress kbir u għalhekk jistgħu ma jgħinuniex biex jesiġu livelli aħjar. Dawk li ġejjin mill-Unjoni Ewropea, l-aktar tan-Nord ghax fil-Meditteran borma waħda, ħafna minnhom isibuna nbatu minn apatija u ftit maħmuġin. Ħares lejn bosta postijiet, bankini u termini tal-karozzi tal-linja. Jekk ma jkunx skart, ikun nuqqas ta’ ħasil tal-art. F’pajjiż fejn ma tagħmilx xita, filwaqt li nibżgħu għall-ilma missna naħslu t-toroq kollha ewlenin bl-ilma kuljum. Pariġi nieħu gost nisma’ dak l-ilma ġieri għaddej fil-boulevard u jgelgel lejn ix-xquq miftuħa taħt il-bankina biex jiġbor it-trab u l-weraq fil-ħarifa.

Semmejt l-effiċjenza. Bidla qed isir. Ibda l-ewwel mill-gvern preżenti li għadu għaddej b’ritmu rekord ta’ effiċjenza fejn bosta ħwejjeġ qed isiru, deċiżjonijiet jittieħdu u dati, sa fejn hu possibli jinżammu. Dan ġa pass kbir fuq ċerta apatija li konna naraw fit-tmexxijiet imgħoddija. Sintendi ma tridx tesaġera u tgħaġġel iżżejjed (Mintoff kellu ħabta jagħmilha) għax tispiċċa biex tiddeciedi xi ħaga bla ma tirrifletti biżżejjed fuqha.

Żewġ aħbarijiet pożittivi

U nagħlaq b’żewġ aħbarijiet pożittivi li ħarġu dil-ġimgħa. Waħda li ż-żewġ eks potenzi tad-dinja – l-Istati Uniti u r-Russja – qed jippruvaw jiftehmu fis-Sirja (fl-istil tal-paċi li jafu jżommu gwerriera b’aġendi ambizzjużi). L-oħra li l-Awtorità tal-Ambjent se tappella d-deċiżjoni tat-torri ta’ tas-Sliema. Jalla t-tnejn li huma jaslu jagħtu ġieħ lil-Lvant Nofsani u lilna bħala nazzjon kif ukoll lill-awtoritajiet involuti. Jalla jnaqqsu wkoll l-arroganza (anki jekk min jagħmilha ma jintebaħx li hi arroganza) li għax tiflaħ, tħawwel. Il-progress sabiħ iżda li tgħaddi minn fuq ħaddieħor bla ma tirrispettah – liġi u mhux liġi – hu pjuttost rigress. Tagħna l-Maltin kommunità żgħira, nistgħu naslu niftehmu fuq kollox. Kulma rridu hi ftit umiltà biex naċċettaw li nistgħu niżbaljaw, nistgħu nabbużaw, nifilħu nbiddlu u jmissna nisimgħu lill-oħrajn il-ħin kollu. Is-saħħa finanzjarja, jekk ikollok, faċli turiha; il-qawwa tal-influwenza faċli tħaddimha. Il-qawwa tal-paċi, tal-umiltà u d-dixxiplina (restrain) aktar diffiċli iżda aktar onorevoli. Jekk nkunu lkoll onorevoli mhux biss ir-rappreżentanti tagħna fil-parlament, il-pajjiż jirbaħ.

Ritratt f’ras il-blog: juri bblukkjar ta’ Triq l-Ifran dil-ġimgħa filgħodu. Nibżgħu hafna għall-Belt. Jekk, permess u mhux permess tidħol, issuq u tipparkja b’rispett lejn l-istess belt, lejn ir-residenti u lejn kull min juża t-toroq, ukoll passiġġieri tkun qed tagħmel progress.

Ritratt tal-ġimgħa: nifraħ mal-poplu li s-Sette Giugno sejjer lura f’postu (ma ħambaqtx għalxejn das-seba’ snin!). Jalla ma nsibux min jipparkja quddiemu (anki Hastings ġrat – ara ritratt) u jalla l-misraħ jibda jissejjah Misraħ Malta kif sewwa u xieraq.

screen-shot-2016-09-15-at-07-17-01

Min jitwieled tond ma jmutx kwadru!

Bid-diskors w attitudni ta’ Simon Busuttil, qed ikompli jikkonferma kemm m’huwiex denju li jkun Prim Ministru ta’ pajjiżna. Hemm diversi sitwazzjonijiet li jikkonfermaw l-attitudni infantili tiegħu, iżda l-iktar waħda riċenti hija l-fatt li appoġġja lill-PPE biex jivvutaw kontra l-Malti Leo Brincat.

Nenfasizza fuq il-frażi ‘il-Malti’ għax Leo Brincat huwa rappreżentant ta’ pajjiżna, u mhux ta’ partit politiku.

Iżda għal Simon, David Casa, Roberta Metsola, Therese Comodini Cachia u l-bella kumpanija tal-Partit Nazzjonalista, l-uniku interess tagħhom huwa l-poter u li jiskreditaw lil dawk kollha li ħadmu mal-Partit Laburista. Biegħu lil ħuhom Malti fuq vot konsultattiv, aħseb u ara x’lesti jagħmlu f’vot li jkun finali.

Aqra aktar

Ċedihomli please

Nhar il-Ħadd Simon qal li ġabar €3miljuni mill-iskema ta’ dejn sigriet li hu flimkien ma’ Ann Fenech varaw f’Ħamis ix-Xirka li għaddiet bil-għan li jġib f’postha l-qagħda finanzjarja tal-biża tal-Partit Nazzjonalista.

Tgħidx kemm faħħarha l-Ann Fenech il-Ħadd li għadda. Miskina, ħadet biċċa xogħol bħal dik. Probabli faħħarha wkoll għax hi ħadet ċedola wkoll, ħarġet xi ħaġa mill-flus li l-kumpanija tagħha qed taqla’ mill-Programm ta’ Ċittadinanza b’investiment, li tgħidx kemm qal kontriha u li llum anke dawk ta’ madwaru qed ibillu subagħom fiha (good luck to them). Il-problema imma, li b’dan l-att erojku ta’ Ann Fenech ma nistgħux inkunu ċerti mija fil-mija u allura jkollna mmorru għall-ispekulazzjoni. Is-skema ta’ dejn sigriet, isimha magħha, ħadd ma jaf xejn ħlief min iħawwad fil-borma.

Aqra aktar

Id-dwejjaq ta’ Sajmin

Bħali taqraw il-ġurnali intom hux. Issa forsi ma taqrawhomx kollha kuljum, minn tarf sa’ tarf, bħal ma nagħmel jien, imma xi ħaġa taqraw. U xejn xejn jekk ma taqrawhomx kollha qed tiffrankaw il-pilloli tat-taqlieħ fl-istonku. Forsi tarawhom onlajn. Anyway. Sajmin tal-klassi elite ilu joħroġ bil-gaffs u jħallat il-ħass. Bejn ħass ikkabuċċjat u ħass lollo rosso ta! X’kull waħda! Kemm il-marelli jiġri moħħkom!

Dejjem skont Sajmin, il-poplu Malti mdejjaq. Ma nafx kif żeffen il-baġit mad-dwejjaq li qal li qed iħossu l-Maltin u l-Għawdxin. Issa n-nies li jkunu mdejjqa sa’ fejn naf jien, jingħalqu ġewwa u joqgħodu jħabbtu rashom mal-pali t’idejhom. Jew joqgħodu bil-qegħdha u jissajminjaw (Dizzjunarju Sinġin-Malti jis-saj-min-jaw verb: tissajminja. Tiċċassa bla ma tgħid xejn ta’ sustanza; per eż. Wara li t-tielet aġenzija internazzjonali għolliet il-credit rating ta’ Malta, Ċikku beda jissajminja lejn l-inkwadru ta’ Sant’Antnin u jlaqlaq talb biex isiblu r-raġuni).

Nies imdejjqa ma’ jmorrux bi ħġarhom ir-Rockorkestra. Nies imdejjqa ma’ jmorrux jieklu barra. Allura ma nafx minn fejn il-mniegħel ħarġet l-istatistika li f’dawn l-aħħar snin żdiedu n-nies li jmorru jieklu barra. Anki l-istatistika kontra Sajmin. Imbasta jkun hawn min ipeċlaq li l-Maltin u l-Għawdxin imdejjqin. U le!

Kont qiegħed mitfuh fuq is-sufan mitluq, naħseb u nħares lejn is-saqaf.

Aqra aktar

U-turn f’main road

Xi kultant nemminha. Għax lanqas tista’ ma tagħmilx hekk. Lil Simon ma tistax tiġih waħda tajba! Jagħmel x’jagħmel qisu bilfors b’xi mod jew ieħor irid jagħmel xi froġa.
Aqra aktar

Fejn sejjer l-imgħoddi?  Għala nfakkruh?

Stramba din id-domanda. Kif jista’ l-imgħoddi imur x’imkien fil-futur?! Imma hija mistoqsija li jistaqsu dawk li b’xi mod jew ieħor iħossu l-polz ta’ ruħ il-poplu. U fejn tinsab ruħ il-poplu? Tinsab f’dak li l-imgħoddi sawwar f’diversi taqsimiet tal-ħajja tal-bniedem u li xi darba għarrex lil hinn mill-ħtiġijiet essenzjali ta’ kuljum.

Il-bniedem ta’ kull żmien – ukoll dawk li jgħixu fi gżira żgħira bħalna – għandhom bżonnijiet li mingħajrhom ma jgħixux: iridu jqumu għax-xogħol, jaqilgħu l-flus biex jixtru x’jieklu, irabbu lil uliedhom bl-aħjar mod li jistgħu, jorqdu bl-aktar mod san sabiex l-għada jkomplu r-rutina. Jinħtiġilhom ukoll jistrieħu, jiddevertu imqar meta ma kellhomx biex, billi jirrakontaw x’għadda mingħalihom liż-żgħar tagħhom ħalli dawn jitgħallmu jieħdu l-eżempju għall-ħajja aħjar fil-ġejjieni.

Aqra aktar

“Emmnuni, I can be better”

Simon Busuttil qabad diska ġdida. Peress li lanqas ta’ madwaru m’huma jemmnu li huwa l-aħjar għalihom, issa qed jgħid li jista jkun “aħjar minn tal-Labour”. Ejja, għal darba, intuh il-benefiċċju tad-dubju u nistudjaw ftit din ix-xewqa tal-Kap tal-Oppożizzjoni.

Aqra aktar

Send this to a friend