Bidla fil-mentalitá u l-kultura

Ftit tal-ġranet ilu, il-Ministeru tal-Edukazzjoni ħabbar li l-eżamijiet ta’ nofs is-sena skolastika se jkunu qed jintemmu mill-iskejjel tal-iStat u minflokhom isir assessjar matul is-sena. Din hija deċiżjoni għaqlija, peress li ma nħossx li l-eżamijiet ħuma l-uniku metodu ta’ kif wieħed għandu jevalwa l-istudenti. Progress tul il-ħajja m’għandux ikun ibbażat fuq eżami ta’ ftit siegħat, speċjalment f’eta’ kruċjali fl-iżvilupp tal-individwu.

Madanakollu, nittama li dan it-tibdil huwa wieħed maħsub u maqbul bejn dawk kollha ikkonċernati, b’mod speċjali dawk li jridu jħaddmuh – l-għalliema. Dan it-tibdil m’huwiex biss wieħed li ma jsirux l-eżamijiet, iżda l-bidu ta’ bidla radikali fil-kultura u mentalitá tagħna. Is-sistema tagħna hija predominata mill-eżamijiet filwaqt li meta jsir l-assessejar matul is-sena, ftit li xejn jingħata importanza. Is-sistema edukattiva preżenti tidher li tippromovi aktar studenti li jitgħallmu bħall-pappagall milli sistema li tinkoraġġixxi lill-istudenti jaħsbu u janalizzaw b’mod kritiku. L-assessjar għandu jkun għodda sabiex ninkoraġixxu l-istudent fil-mixja tiegħu/tagħħa fis-sistema edukattiva, u mhux iservi ta’ mezz ieħor ta’ kif nittimbraw u neskludu studenti li ma jkunux konformi mal-istandard li nixtiequ.Aqra aktar

Ittra miftuħa lil Simon Busuttil …

Dr Busuttil,

Fl-aħħar sigħat qed naraw il-maskra li pruvajt tilbes biex tidħol Kastilja biha taqa’. Mhux għax kien hemm xi dubju dwar kemm kienet maskra, kulħadd kien jaf, kulħadd kien jaf kemm il-gidba li rkibt fuqha kienet biss dar mibnija fuq it-tafal, iżda issa qed joħorġu l-fatti li l-poplu kollha fehem qabel l-elezzjoni, iżda li inti, minkejja li ħadt u tajt l-ikbar telfa elettorali l-Partit li suppost kont tmexxi, għadek b’qalbek marbuta magħha.Aqra aktar

Pajjiż b’saħħtu u l-poplu kuntent

 

Jinħass sentiment ta’ ferħ u kuraġġ kbir fost il-poplu Malti. Ferħ u kuraġġ li qed jissarraf f’ġid kbir f’pajjiżna.  Il-poplu Malti jinsab ferm u ferm kuntent b’dak kollu li qed jgħamel dan il-Gvern. Gvern li qed jagħti lil pajjiżna u lil poplu Malti direzzjoni u ħidma bla waqfien u suċċessi wieħed wara l-ieħor. Mill-ewwel ġurnata tiegħu bħala Prim Ministru, Joseph Muscat beda jġib il-bidla f’pajjiżna, bidla li l-poplu Malti u Għawdxi qed iħossha, japprezza u li qed ittejjeb il-kwalita’ tal-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.

Bil-politika ta’ dan il-Gvern, il-poplu Malti u Għawdxi issa qed jemmen fil-kwalitajiet kbar tiegħu u kull wieħed u waħda minna sar jiftaħar b’pajjiżna.  Tajjeb li ma ninsewx li sa ħames snin ilu, meta kien hawn Gvernijiet Nazzjonalisti, il-Poplu Malti kien biss imdorri iħallas aktar taxxi u jerfa l-piż ta’ Gvernijiet li ma kellhomx għal qalbhom pajjiżna iżda kienu biss moħħom biex jagħtu l-impressjoni li rridu nieħdu paċenzja.

Aqra aktar

Bla faħam miblul

Fehma li waħlet f ’moħħi mal-ewwel li smajt l-aħbarijiet kienet li ħadd mill-Partit Laburista, anzi aktar u aktar minn Kastilja, ma kellu x’jaqsam mat-tmien krudil ta’ Daphne. Il-fatt li kien qtil krudil ma jagħti lil ħadd dritt li jkun krudil ma’ ħaddieħor, u jipprova, minkejja s-sewwa magħruf, tibqa’ ttambar li f ’kelma waħda, kienu responsabbli Joseph Muscat u ta’ madwaru. Anke min għandu l-iqsar memorja, ma jistax jinsa l-kliem li dan kien qtil politiku.

Akkuża serja għax “qtil politiku” ifisser li min inqatel kien vittma tal-Istat, u kollox kien ippjanat mill-Istat, (jew anke minn Stat ieħor f ’ċertu każi). U kien hemm min ipprova jagħmel kapital politiku u nesa l-vittma, għax l-aktar importanti kien kemm issir ħsara lill-Partit Laburista u lil Joseph Muscat fuq kollox u fuq kulħadd. L-importanti kien li qatagħhom l-għaxt bil-perżut kif jgħid il-Malti. Joseph Muscat mal-ewwel intriga l-forzi tal-pulizija u tal-investigazzjoni barranin, bħal mhi l-FBI Amerikana u l-Europol. Waqt li bħaħen tal-Partit Popolari fil-Parlament Ewropew kienu mingħalihom se jagħtu ordnijiet kif għandhom isir l-affarijiet, kienu diġa’ qed jinħmew, bilgħaqal kollu.Aqra aktar

X’sena dik

Hekk l-istess titlu kont ktibt għas-sena 1998 fit-Torċa u laqqat libell mingħand il-Perit Mintoff għax semmejtu. Naturalment irbaħtu għax dak li għedt kien veru, u Mintoff ħallas l-ispejjeż.

Imma din is-sena hija wisq aktar qawwija mis-sena 1998, kemm għal pajjiżna u kemm għalija personalment. Imma nħallu lili personalment, minkejja li kelli ħafna episodji mhux tas-soltu.

Qatt kontu tobsru li f’din is-sena kien se jkun hemm elezzjoni ġenerali, meta kien baqa’ daqstant xhur oħra, u l-gvern seta’ jagħżel li jistenna sal-aħħar. Mhux jibqa’ ikkakkmat mas-siġġu bħal-leġislatura ta’ qabel, minkejja li l-gvern nazzjonalista kien sfiduċjat. Kien hemm min ħassha mossa azzardata.Aqra aktar

FIAU u ftit ereżiji

 

Kontu tafu li l-Avukat Ġenerali tal-2001 (Anthony Borg Barthet)  kien involut fit-tfassil tal-liġi tal-FIAU.  U waħda mill-klawsoli tgħid li l-Bord tal-FIAU jkun kompost minn, fost oħrajn, persuna waħda minn tlieta nominati mill-Avukat Ġenerali.  Tidħkux.  L-Avukat Ġenerali ta’ dak iż-żmien kien iwaddab ismu, u allura jagħżlu lilu. L-istess meta spiċċa Borg Barthet, u daħal Dr Silvio Camilleri bħala Avukat Ġenerali. Hu beda jmur u bħala Chairman. Warajh għamel l-istess Dr Peter Grech, għax hekk daħlet id-drawwa.

Għalkemm mhux ħafna jitħallsu talli jkunu fuq il-Bord !

Aqra aktar

Ġustizzja à la carte

Kont ilni ftit ma nikteb xi ħaġa, iżda ma stajtx ma ngħid xejn b’dak li rajt ilbieraħ u dalgħodu stess fuq social media b’rabta mal-arresti li saru lbieraħ.

Mhux l-iskop tiegħi li nkun politiku, għax il-ġrajja tal-bieraħ, jew aħjar l-operazzjoni li wettqu l-Pulizija, is-Servizzi tas-Sigurtà u l-Armata, ma jixraqilhomx li nwaqqgħuha f’logħba hekk meta r-riskju li ħadu lkoll biex kollha kemm aħna, Laburisti u Nazzjonalisti, ngħixu f’ambjent aktar sigur.Aqra aktar

Kantaw vittorja bil-mozzjoni fil-Parlament Ewropew, imma …..

1.  Tafu li l-ebda ġurnal ma ġab il-kliem kollu tal-mozzjoni!??! Jien se nġib partijiet fejn wiċċ il-PN ma jibqax jidher nadif u paladin tar-Rule of Law. Inġib bl-Ingliż u mbagħad ngħid fil-qosor bil-Malti. “Q. whereas the Panama Papers revelations from April 2016 showed that a total of 714 companies linked to Malta are listed in the Panama Papers database of the International Consortium of Investigative Journalists; whereas these documents included revelations regarding a current minister and a former minister from the previous administration, and high-ranking officials;” Fil-Panama Papers barra 714-il kumpanija Maltija kien hemm ukoll isem Ministru tal-Gvern preżenti u Ministru tal-Gvern ta’ Qabel. “Tidħqux jew aħjar tibkux. Il-Ministri li jissemmew huma Konrad Mizzi imma l-ieħor huwa Francis Zammit Dimech li kien qed jivvota favur il-mozzjoni.Aqra aktar

Ġenituri jsallbu lil ulied

L-aħħar slogan  li ħareġ bih David Casa fil-kampanja biex ikun elett Membru Ewro-Parlamentari kien ‘Leali, Malti, Ewropew’.

B’din  l-għajta ġie elett biex fuq livell Ewropew jirrappreżenta lill-poplu Malti u Għawdxi.

Min jaf x’jifhem biha l-lealtà.  David Casa għandu kull dritt jikkomunika permezz ta’ fora Ewropej; dak huwa xogħolu, u dik hija l-pjattaforma fejn hu mistenni jsemma’ leħnu.  Imma li rajna lbieraħ ma kien ġust xejn fuq il-poplu Malti.

Inġib eżempju sempliċi: jekk issejjaħli l-kap tal-iskola u ċċanfar lill-ibni għax għamel xi ħaġa ħażina, nirringrazzjaha u nagħtiha kelma li se naħdem flimkien ma ibni biex inġibu ruħna aħjar.

Iżda jekk issejjaħli u takkuża lill-ibni b’xi ħaġa li ma jkunx għamel, niġbdilha l-attenzjoni u niddefendi lill-ibni kif inhu xieraq, fl-aħjar interessi tiegħu. Irid ikolli xi ħaġa fundamentalment ħażina, mbagħad, biex immur jien stess quddiem il-kap tal-iskola, nakkuża lill-ibni jien stess, u nifraħ meta ħaddieħor jakkużah bħali.

David Casa, membri Ewro-Parlamentari u persuni f’karigi politiċi għandhom ikunu leali lejn kull ċittadin Malti, daqs kemm omm hija leali lejn uliedha. Il-poplu eleġihom, bħal mal-ulied jagħmlu mara u raġel omm u missier. Il-wieħed ma jeżistix mingħajr l-ieħor.

Dan ma jfissirx li għandhom jiddefendu lit-tmexxija tal-pajjiż taħt kull ċirkostanza. Anzi, għandhom dmir jaraw li t-tmexxija tirrifletti l-interess taċ-ċittadini.

Iżda David Casa, Roberta Mestola u Francis Zammit Dimech kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku kienu prudenti u stennew il-konklużjoni tal-invetigazzjoni dwar il-mewt ta’ Daphne Caruana Galizia, qabel ħassewhom kapaċi jikkummentaw.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku ma rawx kif għamlu biex l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia jsir eżerċizzju ta’ tfigħ ta’ tajn lejn it-tmexxija tal-pajjiż, li ġiet eletta b’maġġoranza b’saħħitha.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku ma ċapċpux bil-qalb meta Membri Ewro-Parlamentari Ewropej irrepetew il-propoganda ta’ kliem dispreġjattiv lejn pajjiżna, kuntenti li l-għawwar tagħhom baqa’ mistur.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku spjegaw lil sħabhom Ewropej li pajjiżna jinsab imnikket bil-mewt ta’ Daphne Caruana Galizia, li dejjem u f’kull ċirkostanza tħalliet tesprimi ruħha. Messhom  spjegawlhom li esperti barranin qed jgħinu fl-investigazzjoni, u li l-Gvern qed jikkollabora bi sħiħ.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku ħallew l-investigazzjonijiet jitwettqu mingħajr pressa politika liema bħalha, li sservi biss ta’ xkiel.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku tkellmu kontra l-allegazzjonijiet tal-waħx li kienet tagħmel l-istess Daphne Caruana Galizia fil-konfront ta’ nies li riedu biss jgħixu l-ħajja privata tagħhom bil-kwiet.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku rrispettaw lill-awtoritajiet tal-pajjiż, jew ikkritikawhom b’mod ċivilizzat. Minflok, approvaw lil min stampa wiċċhom fuq karti kbar u ssuttalhom it-tadam.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku ħarġu huma bil-whistleblowers’ act. Kieku ma kinux ikunu huma stess li għal darba darbtejn riedu jagħmluha ta’ ‘judge and jury’.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku ma ħarġux b’irċevuti foloz jew skemi ta’ self sigriet.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku ma pinġewx lill-Malta f’dawl djaboliku għax il-Gvern introduċa programm ta’ ċittadinanza, l-istess bħal ma għandhom ħafna pajjiżi oħra Ewropej.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku staqsew lill-Kap tal-Oppożizzjoni jissottimetti ruħu għal investigazzjoni, kif kienet appellat biex jagħmel Daphne Caruana Galizia.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku ma  ingħaqdux ma min irid isallab lil Malta fuq is-sistema ta’ tassazzjoni, għax għandu x’jiggwadanja hu stess.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku spjegaw lill-poplu u l-kamra tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista li bniedem għandu jkun iġġudikat biss wara li titwettaq investigazzjoni dwaru, u dak allegat jirriżulta veritier jew falz.

Għalhekk ma nifhimx x’iridu jgħidu bihom slogans bħal ‘lealtà’ jew ‘fl-interess tiegħek’, kif kien l-islogan ta’ Roberta Metsola. Ħlief forsi li qed jagħmlu minn kollox biex jagħmlu bil-kontra.

Il-Verġni tal-Partit Popolari

Il-Partit Popolari Ewropew iħaddan fih minestra ta’ ħafna partiti illi huma tal-lemin u taċ-ċentru, ħafna fdalijiet ta’ partiti illi kienu jgħid u li huma demokristjani fosthom hemm ukoll illum il-Partit ta’ Berlusconi.

Iċ-ċampjin bħala rappreżentant tal-partit ta’ Berlusconi huwa ċertament Tajani li kien barax geddumu jgħorku mal-ispalla ta’ Silvio Berlusconi meta kien għadu l-Italja. Imbagħad għamlu kummissarju.  Meta Tajani ra li mhux se jkun imġedded bħala kummissarju, ħareġ għall-elezzjonijiet Ewropej u tela’ u allura issa għax kien imiss lil Partit Popolari li jkollu ċ-ċermen il-President tal-Parlament Ewropew, Tajani resaq ‘il quddiem u rebaħ.Aqra aktar

Send this to a friend