Samuel Lucas

Notifiki

Il-Pulizija twieġeb dwar tgħawwiġ tal-fatti minn Matthew Caruana Galizia

Il-Pulizija ċaħdet rapporti fil-midja li allegaw li diversi Pulizija ma telgħux jixhdu fil-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tliet irġiel mixlija bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Fi stqarrija, il-Pulizija qalet li permezz tal-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispetturi Keith Arnaud u Kurt Zahra, it-Tlieta filgħodu kienet preżenti fl-awla u kompliet tippreżenta aktar evidenza fil-konfront tal-akkużati, u anke talbet lill-qorti sabiex taħtar iżjed esperti sabiex jagħmlu traduzzjonijiet tad-dokumenti li diġà ġew ippreżentati.

L-istqarrija ċaħdet ukoll allegazzjoni li saret fi tweet minn Matthew Caruana Galizia, li inċidentalment ma kienx preżenti fl-awla. Fi tweet huwa allega li tmien Pulizija ma telgħux jixhdu u li skont hu dan kien juri n-nuqqas ta’ interess tal-Gvern li jiġi solvut il-każ.

Fil-fatt allega li dan sar sabiex id-difiża terġa’ titlob għall-ħelsien mill-arrest.

 

For today’s court sitting, EIGHT @MaltaPolice officers and forensic experts were set to testify against #DaphneCaruanaGalizia‘s executors. NOT A SINGLE ONE of them turned up. The defence will now request bail again, claiming the state is not displaying an interest in the case.

— Matthew Caruana Galizia (@mcaruanagalizia) July 17, 2018

 

Fl-istqarrija tagħha l-Pulizija kkonfermat li x-xhieda li ma tellgħux jixhdu kienu esperti tal-Qorti u mhux uffiċjali tal-Pulizija. Ingħad li x-xhieda kkonfermaw li dawn ma setgħux jitilgħu jixhdu minħabba li għadhom qed iħejju r-rapporti tagħhom jew inkella nqabdu fuq xogħol ieħor tal-qorti.

Il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tliet akkużati tinsab fi stadju avvanzat ħafna tant li diġà saru 14-il seduta u xehdu ‘l fuq minn 100 xhud li ttellgħu mill-Prosekuzzjoni.

ONE News jinsab infurmat li l-esperti tal-Qorti li kellhom jixhdu dalgħodu kienu Dr Mario Scerri, il-Patoloġista Marie Therese Camilleri, Dr Daniel Vella, Dr Mario Buttigieg u l-espert Keith Cutajar.

Fis-seduta tat-Tlieta filgħodu l-Ispettur Arnaud spjega li wħud mix-xhieda kienu għadhom qegħdin iħejju r-rapport tagħhom jew nqabdu fuq xogħol ieħor. Żied li wħud minnhom ser jixhdu l-Ħamis li ġej.

Fil-Qorti l-prosekuzzjoni ppreżentat ukoll evidenza li tissostanzja l-akkużi ta’ reċedività li għandhom l-akkużati.

BIL-FILMAT: Irtirata l-applikazzjoni għal żvilupp ta’ Mc Donalds f’ODZ f’Ħaż Żabbar

Is-sidien tal-katina tar-ristorant MC DONALDS f’Malta irtiraw l-applikazzjoni sabiex jibnu stabiliment f’art miftuħa bi ftit bini barra miż-żona tal-iżvilupp fi Triq il-Labour f’Ħaż-Żabbar.

Il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żabbar kien minn ta’ quddiem biex oppona dan il-proġett liema pożizzjoni waslet għal vot unanimu kontra din il-proposta li kienet ser twassal għall-inkonvenjent kbir kemm għar-residenti kif ukoll għal-lokalita’ nfisha.

Minbarra l-vot unanimu, il-Kunsill oġġezzjona mal-Awtorità tal-Ippjanar minħabba l-impatt qawwi li kien se jħalli dan l-iżvilupp kemm fuq il-lokalità kif ukoll fuq ir-residenti li jgħixu f’dawk l-inħawi.

One News tkellem mas-Sindku Marc Vella Bonnici fejn spjega kif il-Kunsill ta’ Ħaż-Żabbar ġab l-ewwel l-interessi taż-Żabbarin fejn saħansitra saru konsultazzjonijiet mar-residenti kif ukoll ġie nnotat l-effett ambjentali li kien ser ikollu dan il-proġett.

Nilqgħu dan l-aħbar bħala xi ħaġa pożittiva – bħala kunsill lokali mhux biss oġġezzjonajna żvilupp f’ Ħaż Żabbar biex inkunu oġġezjonajna imma ħarisna verament il-proġett u l-effett li ħa jkollu fuq il-lokalità ta Ħaż-Żabbar u għamilna l-proposti tagħna biex isir il proġett – isir żvilupp u jgawdu minnu ż-Żabbarin.

Is-Sur Vella Bonnici semma kif il-Kunsill għamel studju dwar l-immaniġġjar tat-traffiku fit-Triq il-Labour fejn oriġinarjament kien ser isir il-proġett.

Minn dan l-istudju irriżulta li t-triq ma kinitx ser tiflaħ għall-influss żejjed ta’ karozzi. Barra minnhekk, dan il-proġett kien ser joħloq problema ta’ parkeġġ.

Apparti l-influss tat-traffiku u l-parkeġġ, il-proġett minnu nnifsu kien ħa jiġġenera wkoll ammont kbir ta’ skart li kien se jħalli impatt fuq ħajjet ir-residenti Żabbarin.

Anzjan iġarrab ġrieħi gravi wara li s-sieħba ċarrtitlu t-testikoli b’difrejha

Raġel anzjan ġarrab ġrieħi gravi wara li f’argument mas-sieħba tiegħu hija ċarrtitlu t-testikoli b’difrejha.

Peter John Langridge ta’ 71 sena deher flimkien ma martu Eva Langridge Stasna ta’ 51 sena fil-Qorti fejn ħareġ li l-argument li kellhom, kien jinvolvi lil binhom li ma kienx sejjer tajjeb fl-iskola. Fil-Qorti ħareġ ukoll li Stasna pprovokat lir-raġel tagħha bi kliem bħal ‘pedoflu’. L-argument dam madwar siegħa u r-raġel sofra minn grif, tbenġil u gdim f’idejh, sidru u saqajh.

Fix-xhieda tiegħu r-raġel spjega kif martu waqt li kien malart, qabditlu t-testikoli u bdiet tagħfas b’difrejha. B’riżultat ta’ dan waqt beda joħroġ id-demm u kellu jmur għall-kura fiċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Gżira fejn kellu jiġi operat minħabba ġerħa fit-testikolu tax-xellug.

Fix-xhieda tagħha l-mara ma semmiet xejn dwar il-ġlieda u ġrieħi li ġarrab ir-raġel tagħha. Dan hekk kif qalet li saret taf dwar il-ġrieħi li kellu żewġha 10 ijiem wara minn kuġin tiegħu.

Madankollu l-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech qalet li x-xhieda tal-mara mhix sodisfaċenti. Hija wkoll ikkonfermat ix-xhieda tar-raġel hekk kif din kienet taqbel mar-riżultati mediċi.

B’riżultat ta’ dan il-Qorti sabet lill-mara akkużata li darbet serjament lil żewġha, ħatja. Hija ġiet ikkundannata għal sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin u anke ġiet ordnata tirċievi kura psikoloġika għal sentejn. Il-Maġistrat spjegat li l-unika raġuni għala l-akkużata mhux se tingħata sentenza effetiva ta’ ħabs hija minħabba li din kienet l-ewwel darba li xellfet difrejha mal-ġustizzja.

l-Qorti ħarġet ukoll ordni ta’ protezzjoni lill-vittma mill-akkużata, valida għal 3 snin.

 

Il-funeral ta’ Hugo Chetcuti l-Ħamis li ġej

Tħabbar uffiċjalment li l-funeral tal-imprenditur Hugo Chectuti se jsir il-Ħamis li gej fl-għaxra ta’ filgħodu fil-Knisja ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid.

Dan wara li l-qorti rrilaxxat il-katavru għad-difna.

Is-Sur Chetcuti, imwieled f’Santa Luċija miet fl-għomor ta’ wieħed u ħamsin sena tard il-Ħamis li għadda wara li kien ilu sitt ijiem jissielet għal ħajtu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

Aqra aktar

Il-MATSEC bi kjarifika dwar l-eżami tas-SOK

L-Uffiċċju tal-Matsec wieġeb għal diversi lmenti minn studenti li għamlu l-eżami tas-Systems of Knowledge u m’għaddewx. Fi stqarrija l-uffiċċju tal-Matsec kjarifika impressjonijiet żbaljati dwar kif wieħed għandu jħejji ruħu għal dan l-eżami u dwar il-proċess ta’ mmarkar.

Ftit tal-jiem ilu studenti li ma għaddewx mill-eżami tas-Systems of Knowledge ilmentaw dwar il-marki li ngħataw. Dan minkejja li fil-proġett, li jagħmel parti mis-sillabu u li jammonta għal totall ta’ 40% tal-marka totali, huma kienu ġabu marki tajbin ħafna.

Fi stqarrija il-Matsec qal li minkejja l-marka tajba fil-proġett, l-istudenti iridu jgħaddu wkoll mill-karta tal-eżami sabiex jgħaddu mill-eżami kollu.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: L-Air Malta tirreġistra tkabbir eċċezzjonali

Ix-xahar li għadda, l-Air Malta irreġistrat żieda ta’ tnejn u erbgħin fil-mija fil-ġarr tal-passiġġieri meta mqabbel ma’ Ġunju tas-sena l-oħra, filwaqt li x-xahar ta’ qabel, il-linja tal-ajru Maltija ġarret tmienja u tletin fil-mija iżjed passiġġieri minn kemm ġarret f’Mejju tal-elfejn u sbatax.

Biex f’Mejju u Ġunju, l-Air Malta ġarret aktar minn tliet mija u sitta u tmenin elf passiġġier.

Tlettax-il elf minnhom saru permezz ta’ titjiriet li ma telqux minn Malta, iżda permezz ta’ rotot ġodda li daħlet għalihom l-Air Malta minn Katanja għal Vjenna u Londra u oħra bejn Londra u Cagliari.

Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal ma’ ONE News li dawn iċ-ċifri juru li l-istrateġija tal-Air Malta li ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran, hija ambizzjuża iżda qed isseħħ.

Aqra aktar

Aġġornat: Mutur involut f’inċident ma’ karozza fil-Gżira

Raġel ta’ 59 sena ttieħed l-isptar wara inċident bejn mutur u karozza fil-Gżira.

L-inċident seħħ għall-ħabta tad-09:30 fi Triq ix-Xatt fil-Gżira meta għal xi raġuni jew oħra karozza Fiat Punto misjuqa minn mara ta’ 36 sena minn Birkirkara ħabtet ma’ mutur tal-għamla Viaggo Vespa misjuq mir-raġel mill-Gżira.

Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet is-sewwieq tal-mutur l-Isptar Mater Dei.

One.com.mt jinsab infurmat li sofra minn ġrieħi ħfief.

L-investigazzjoni tal-Pulizija għadha għaddejja.

Trump jaffaċċja kritika għax iddefenda lir-Russja

Il-President Amerikan Donald Trump qed jaffaċċja baraxx ta’ kritika fl-Istati Uniti, wara li ddefenda lir-Russja dwar akkużi t’indħil fl-elezzjoni Presidenzjali tal-elfejn u sittax.

Waqt summit mal-President Russu Vladimir Putin fil-kapitali Fillandiża Helsinki, Trump ikkontradixxa aġenziji Amerikani meta qal li r-Russja ma kellha l-ebda raġuni biex tagħmel dak li qed tkun akkużata bih.

L-Ispeaker tal-Kamra tar-Repubblikani fil-Kungress qal li Trump għandu jara li r-Russja mhix alleat tal-Istati Uniti.

Aqra aktar

Iktar minn 7000 Għawdxi u Għawdxija jaħdmu f’Malta

F’laqgħa mal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant, rappreżentatnti tal-Assoċjazzjoni tal-Impjegati Għawdxin f’Malta spjegaw kif hemm aktar minn 7000 Għawdxi u Għawdxija li jaħdmu f’Malta.

Filfatt ġie spjegat kif minn dawn is-7000 impjegati Għawdxin, 3000 jaħdmu fi-settur privat u 4000 fis-settur pubbliku.

Iż-żġħażagħ komplew jispjegaw kif huma jinsabu f’minoranza u elenkaw il-problemi u tbatijiet li jiffaċċjaw biex jivvjaġġaw kuljum bejn iż-żewġ gżejjer u anke rreferew għall-kirjiet dejjem jogħlew għal dawk il-ħaddiema Għawdxin li jaħdmu f’Malta.

Aqra aktar

Grecia Bezzina tirbaħ l-OGAE Vision Song Contest f’Berlin

Il-kantanta Grecia Bezzina rebħet l-OGAE Vision Song Contest li sar f’Berlin is-Sibt 14 ta’ Lulju 2018.  

It-talenti ta’ Grecia ntlaqgħu ferm tajjeb hekk kif hija rebħet wara li kisbet 210 punti, minn voti tal-ġurija u vot tal-pubbliku preżenti għall-festival fil-kapitali Ġermaniża.Malta kisbet 38 punt iżjed mill-pajjiż li ġie fit-tieni post.  

Dan il-festival kkontestat minn tmien pajjiżi oħra ntrebaħ minn Malta għat-tieni darba. Grecia Bezzina interpretat il-kanzunetta Everything t’Anna Vissi tal-Eurovision 2006.  Dan il-festival jippromovi l-kanzunetti tal-Eurovision Song Contest u kull pajjiż jibgħat kantanta li tinterpreta kanzunetta li tkun ħadet sehem f’edizzjonijiet passati tal-Eurovision. 

Aqra aktar

Send this to a friend