Leanne Abela Grech – Page 70 – One News

Leanne Abela Grech

Notifiki

Il-GU Clinic qed jaħdem fuq test li jurik ir-riżultat wara nofs siegħa

Madwar 7,000 sebat elef persuna żżur il-Klinika tal-Ġinekoloġija fis-sena. It-tabiba Valeska Padovese, f’intervista mal-Gazzetta KullĦadd, qalet li hawn żieda ta’ ċirkolazzjoni ta’ mard infettiv f’Malta, u kompliet tispjega li l-moviment tan-nies minn pajjiżi differenti seta’ wassal għal din iż-żieda.

It-tabiba Padovese qalet li bħalissa l-klinika għaddejja b’riċerka flimkien mal-Organizazzjoni Dinjija għas-Saħħa biex jiġi żviluppat test effettiv li permezz tiegħu, jingħata riżultat fi 30 minuta.

Dan it-test iwassal biex il-kura tibda tingħata fl-immedjat f’każ ta’ riżultat pożittiv. Fil-preżent, f’każ li t-test jirriżulta pożittiv, il-persuna tintalab tmur il-klinika fejn isir it-tieni test biex tiġi kkonfermata l-aħbar. Il-persuna tkun riferuta għand speċjalisti tal-psikoloġija u tibda t-trattament minn hemm.Aqra aktar

511 jinqabdu jsuqu fis-sakra f’erba’ snin

Ftit aktar minn ħames mitt sewwieq li għamlu t-test tan-nifs, instab li kienu qegħdin isuqu taħt l-effett tal-alkoħol fuq perjodu ta’ erba’ snin.

Dan joħroġ minn preżentazzjoni li saret mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera waqt konferenza li ttratat is-sewqan taħt l-effett tax-xorb mill-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoi f’Malta.

Miċ-ċifri ppreżentaturi joħroġ li fl-2016 saru l-akbar ammont ta’ testijiet tan-nifs b’mitejn wieħed u erbgħin test li 188 minnhom irriżultaw fil-pożittiv.

L-Imħallef Consuelo Scerri Herrera qalet li l-pulizija tat-traffiku jeħtieġu aktar taħriġ biex ikunu jistgħu jwaqqfu aktar sewwieqa li jkunu taħt l-effett tax-xorb u jagħmlulhom it-test tan-nifs.

Qalet li jidher li hemm idea żbaljata dwar l-interpretazzjoni tat-terminu fil-liġi ‘suspett raġonevoli’.

Skont il-liġi, il-pulizija jistgħu jagħmlu biss it-test tan-nifs jekk ikollhom suspett raġonevoli li s-sewwieq qiegħed isuq fis-sakra.

L-Imħallef qalet li għalhekk il-bżonn li dan it-terminu jingħata interpretazzjoni aktar wiesgħa. Qalet li ta’ kuljum isiru eluf ta’ inċidenti u għalhekk il-bżonn li jsiru aktar testijiet tan-nifs.

Id-Direttur Maniġerjali tal-Assoċjazzjoni Adrian Galea tkellem dwar il-politika li nieda l-Gvern s-sena li għaddiet dwar l-alkoħol li ħarxet il-pieni  għal min jinqabad isuq xurban tant li permezz tal-bidliet persuna ma tistax tixrob aktar minn żewġ tazzi birra jew nbid jekk tkun se ssuq.

“Allura jrid ikolna sistema ta’ liġijiet hawn Malta illi joħolqu d-deterrent kollu neċċesarju biex fl-aħħar mill-aħħar persuna li qiegħda ssuq tassigura ruħha li qiegħda ssuq b’mod sigur u hemm is-sigurtà kollha neċessarja fit-triq”

Huwa tkellem ukoll dwar il-ħtieġa ta’ testijiet tan-nifs għall-għarrieda.

“Policy li titkellem dwar l-introduzzjoni ta’ dak li jgħidulhom random breathalayser test, jiġifieri jekk il-pulizija tinnota li inti qed issuq b’kontravenzjoni tal-liġi jkollha d-dritt li tagħmillek ukoll test biex tara jekk intix qed issuq taħt l-effett tal-alkoħol”

Il-Ministru għat-Trasport, Ian Borg, saħaq dwar l-importanza ta’ deterrenti b’saħħithom fosthom is-sistema ta’ punti penali li wasslet biex kważi mija u disgħin sewwieq tilfu l-liċenzja tagħhom is-sena l-oħra.

Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon, qal li l-politika li ħareġ il-Gvern għandha tolleranza żero għal adoloxxenti ta’ sbatax-il sena jew iżgħar, u tipprovdi tlieta u għoxrin azzjoni fejn jidħol sewqan taħt l-effett tal-alkoħol.

 

 

 

Konferenza li tittratta l-konsum tax-xorb u d-droga waqt is-sewqan

Dalgħodu f’konferenza mtella’ mill-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni f’Malta, bil parteċipazzjoni tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni ġiet diskussa l-importanza tas-sigurtà fit-toroq kif ukoll il-miżuri li qed jittieħdu biex jitnaqqsu l-inċidenti fit-toroq.

L-assoċjazzjoni ilha għal dawn l-aħħar snin f’kooperazzjoni mal-Gvern u l-awtoritajiet ikkonċernati biex titfassal politika li żżid is-sigurtà fit-toroq anke permezz ta’ iżjed għarfien dwar il-konsum tal-alkoħol u s-sewqan, mhux biss matul iż-żminijiet ta’ festi, imma matul is-sena kollha.

Fl-indirizz li għamlet l-Imħallef Consuela Scerri Herrera semmiet kif l-att numru sitta dwar il-breathalyser li daħħal fl-1998, għandu żewġ għanijiet, dak li jipprevjeni milli wieħed isuq taħt l-effett tal-alkoħol u li jaqra l-ammont ta’ alkoħol li wieħed ikun ikonsma. Tat ukoll rendikont tal-użu tal-breathalyser matul dawn l-aħħar erba’ snin. Fejn fl-2015 ittieħdu 146 test li minnhom irriżultaw 106 persuna pożittiva, fl-2016 sar 241 test li minnhom irriżulta 188 persuna pozittiva, fl-2017 sar 155 test li minnhom irriżulta 109 persuna pożittiva u fl-2018 sar 165 test li minnhom kien hemm 108 persuna pożittiva.

Adrian Galea, id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni qal li huwa kunfidenti bil-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati, u anke dwar it-tħaddim tal-politika f’dan il-qasam.

Il-Ministru għat-Trasport, Ian Borg qal li l-politiku jrid jieħu deċiżjonijiet anke jekk mhux daqstant popolari, bħall l-introduzzjoni tas-sistema tal-punti. Filwaqt li semma l-mod li bih qed jiġu ddisinjati t-toroq, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-inċidenti tat-traffiku. Minkejja dan xorta waħda huwa sta għas-sewwieq li jkun responsabbli waqt is-sewqan.

Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon, qal li l-Gvern huwa kommess li jkompli jassigura saħħet dawk li jużaw it-toroq, semma b’mod partikulari t-tnaqqis tal-livell tal-alkoħol li wieħed jista’ jikkonsma meta se jkun se jsuq. Semma wkoll it-tolleranza zero ghall-sewwieqa li jsuqu vetturi għat-trasport pubbliku fosthom sewwieqa tal-vannijiet, taxis u xarabanks.

BIL-FILMAT: Restawr u rinovar fuq fiċ-Ċentru Ċiviku tal-Belt Valletta b’investiment ta’ €200,000

Ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr jinsabu għaddejjin b’xogħlijiet estensivi biex fost oħrajn tinfetaħ berġa għall-komunità Beltija fil-qalba tal-Belt fil-binja tal-Kunsill Lokali.

Ix-xogħol b’investiment ta’ mitejn elf ewro se jwassal għal ftuħ ta’ librerija lokali u biex jiġi installat lift biex jitjieb l-aċċess għal-Librerija Nazzjonali.

Aqra aktar

Kemm inħossuna b’saħħitna? Malta fost l-aqwa

Malta tinsab fis-sitt post minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li jikklassifikaw saħħithom fi stat tajjeb ħafna jew tajjeb.

Dan irriżulta minn statistika tal-Eurostat hekk kif kienu total ta’ ħamsa u sebgħin fil-mija tal-popolazzjoni li kklassifikaw saħħithom tajba jew tajba ħafna.

Fl-ewwel post ġiet ikklassifikata l-Irlanda bi tlieta u tmenin fil-mija tal-popolazzjoni jirrispondu li saħħithom hija tajba jew tajba ħafna. Isegwuha hemm Ċipru u l-Italja li fihom kienu tmienja u sebgħin fil-mija u seba’ u sebgħin fil-mija, rispettivament li qalu li għandhom stat ta’ saħħa tajjeb.

Fil-qiegħ tal-klassifika, insibu lill-Portugal, il-Latvia u l-Litwanja, b’erbgħa u erbgħin fil-mija biss tal-popolazzjoni jirreġistraw saħħa tajba jew tajba ħafna.

L-istatistika wriet li fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, sebgħa minn kull għaxar persuni li għandhom l-età ta’ sittax-il sena jew aktar jikklassifikaw saħħithom tajba jew tajba ħafna. Dan filwaqt li kienu inqas minn wieħed minn kull għaxra li wieġbu li saħħithom hija ħażina jew ħażin ħafna.

Intant, interessanti kif l-istatistika uriet ukoll li kienu aktar l-irġiel milli nisa li kkunsidrawhom f’saħħa tajba.

Filfatt kienu tnejn u sebgħin fil-mija tal-irġiel li kkunsidraw saħħa tajba jew tajba ħafna, ħamsa fil-mija aktar min-nisa.

L-akbar differenza bejn is-sessi ġiet irreġistrata minn persuni li għandhom ħamsa u sittin jew aktar, b’differenza ta’ sitta fil-mija.

L-isport huwa parti mit-terapija għall-awtiżmu

Ix-xahar ta’ April huwa sinonimu mal-għarfien dwar l-awtiżmu u ONE news iltaqa’ ma’ Carmen Abela, omm Laura li ta’ sena u tliet xhur saritilha dijanossi tal-awtiżmu.

Carmen qaltilna li kienet problema f’saqajn iċ-ċkejkna Laura li waslet biex ġew determinati problemi oħra fosthom problema fil-komunikazzjoni mit-tifla. Dan kien l-ewwel sinjal tal-awtiżmu.

“It-tifla wara li ġiet diagonsed bl-awtiżmu ovvjament l-ewwel ma kienet l-importanti hija t-terapija biex hi timpruvja, minn hemm sibtilha l-isports adattat għaliha u daħħaltha mal-ispecial olympics, u hija atleta tal-ispecial olympics, tiġri, ġifieri agħmel l-atlethics”

Minkejja l-kundizzjoni tal-awtiżmu, Laura li llum għandha disa’ snin, tkompli bl-attivitajiet soċjali tagħha, tant li tmur t għall-sessjonijiet tad-drama kif ukoll tipprattika passatemp ieħor favurit tagħha, l-imudellar.

L-isport kien ukoll strumentali fit-terapija għal Laura li llum hija atleta tal-ispecial olympics. Carmen qaltilna li ta’ sitt snin, Laura ħadet sehem għall-ewwel darba fl-atletika, u li kisbet żewġ midalji; waħda tal-bronż f’tellieqa tal-ħamsin metru u oħra tal-fidda fil-ħamsa u għoxrin metru.

Carmen, li tagħmel parti mill-Autism Parents Assosciation u li tilqa’ fi ħdana sitt mitt membru, taħdem viċin il-fondazzjoni Marigold biex ikompli jiżdied l-għarfien dwar il-kundizzjoni.

“Bħalissa huwa x-xahar tal-awtiżmu, allura qed inqajmu ħafna awareness. Infatti kellna l-light it up blue wkoll. Nagħmlu ħafna awareness, mhux April biss, imma s-sena kollha biex inqajmu l-awareness fuq l-awtiżmu”

Hija sostniet l-importanza ta’ aktar għarfien dwar l-awtiżmu, kif ukoll qasmet magħna episodju li kellha meta Laura tatha tantrum.

“Jien inkun naf għalfejn qed tagħmel hekk imma sfortunatament in-nies  jibdew jaħsbu li mhux qed nagħtu kashom, inkomplu nparlaw u li nħalluhom jagħmlu li jridu u ġieli kelli episodji li jew żammewha minn idha biex iqajmuha mill-art jew isiktu lili biex neduka lit-tifla. In-nies ma jkunux jafu għalxiex”

Carmen temmet b’appell biex ma niġġudikawx lill-ġenituri, għaliex huma jkunu jafu kif għandhom jaġixxu kif ukoll jedukaw lill-uliedhom li jinsabu fuq l-ispettru tal-awtiżmu.

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta jinawgura disa’ rotot ġodda

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta ikompli b’rabtiet sodi ma’ pajjiżi Ewropej u anke lil hinn biex b’hekk isaħħaħ is-settur tal-avjazzjoni f’Pajjiżna. F’din l-ewwel ġimgħa ta’ April biss, l-ajruport, laqa’ l-ewwel titjiriet ta’ Ryanair minn disa’ destinazzjonijiet ġodda, b’erbgħa minn dawn id-destinazzjonijiet imorru fl-erbgħa ajruporti f’żewġ pajjiżi l-aktar popolari fost il-Maltin. Intant, Ryanair se jkun qed jintroduċi ukoll rotta diretta għall-Maastricht fl-Olanda.

Il-Maltin se jkollhom opportunitajiet b’titjiriet diretti lejn destinazzjonijiet popolari b’mod speċjali fix-xhur tas-sajf. Din tinkludi Thessaloniki fil-Greċja u Cork fl-Irlanda. Għal dawk li jfittxu destinazzjonijiet li joffru avventura, se jkunu jistgħu jivjaġġaw ukoll minn Malta għal Oslo, in-Norveġja kif ukoll il-Jordan.

Dawn id-disa’ rotot se jibdew joperaw bejn April u Ottubru darbtejn fil-ġimgħa, filwaqt li titjijra lejn in-Norveġja se tibda tkun kull nhar ta’ Erbgħa waqt il-perjodu tas-sajf.

Il-linja tal-ajru Ryanair mhix l-unika linja li se tespandi l-operat tagħha f’Malta. Nhar il-Ħadd li għadda l-linja tal-ajru WizzAir, varat ir-rotta lejn l-Ungerija, filwaqt li tliet rotot addizzjonali mill-kumpaniji Volotea u Qatar Airways huma skedati li jiġu varati fit-tieni ġimgħa ta’ Ġunju.

L-iskeda tat-titjiriet robusti li qed joffri l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta hija mistennija li tkun strumentali, biex għal din is-sena, l-ajruport Malti jikseb l-għanijiet tiegħu dwar l-ammont ta’ passiġġieri li jgħaddu mill-ajruport.

Send this to a friend