Il-Libjan “ta’ Tigne Point” jgħid li ħa r-ritratti tat-tfal għax se jsir missier – One News

Notifiki

Il-Libjan “ta’ Tigne Point” jgħid li ħa r-ritratti tat-tfal għax se jsir missier

Skont l-Imam, Mohamed El Sadi, il-Libjan li fi tmiem il-ġimgħa ħa r-ritratti ta’ ulied it-tabib Jan Chircop bl-iktar mod suspettuż għamel hekk għax qed jistenna tarbija. L-Imam kiteb dan fuq facebook tiegħu wara li qal li ilu jipprova jiltaqa’ miegħu minn tmiem il-ġimgħa u ltaqa’ miegħu b’kumbinazzjoni. Qal li l-Libjan, Mohammed Eldakhyl, jaħdem ma’ kumpanija Libjana li għandha investiment Malta u jidher mistħi u kwiet.

Skont l-Imam kien mill-ewwel darba li ra r-ritratt tal-koppja li nduna li huma innoċenti.

“Għadu jiżżewweġ u se jkollu tarbija dalwaqt. Għalhekk jieħu gost jieħu ritratti ta’ tfal jilgħabu,” kiteb l-Imam li qal li martu ma talbitx lit-tifel tat-tabib Chricop imur magħha sat-‘toilet’.

Hu żied jargumenta li l-Pulizija ma sabet xejn għaliex li tieħu r-ritratti fil-pubbliku mhix kontra l-liġi. L-Imam qal li s-sitwazzjoni marret għall-agħar għax il-Pulizija fittxew fid-dar u l-karozza tal-Libjan. “Qed iħoss sens ta’ inġustizzja,” kiteb l-Imam li qal li kieku min ħa r-ritratti kien Ewropew jew Amerikan jaf ma kienx iqum is-sens ta’ suspett.

Hu temm jappella lit-tabib Chircop biex jiltaqa’ ma’ Eldakhyl u jtih ċans jikkjarafika l-pożizzjoni tiegħu u n-nuqqas ta’ ftehim li seta’ kien hemm.

Ta’ QabelLi Jmiss

12 Comments

 1. Bir-rispett kollu lejn l-Imam, mhux gust fil-konfront tal-pulizija. Kulhadd jaf li l-akbar pedofoli huma Amerikani u Ewropej u zgur il-pulzija kieku kienet tfittxilhom ukoll.

 2. L-Imam ghandu jifhem u jfiehem lil niesu li min jigi pajjizna ghandu joqghod ghar-regoli, drawwiet, u modi ta’ pajjizna. Ahna l-Maltin ma niehdux ritratti ta’ tfal ta’ haddiehor, jekk jista’ jkun lanqas me jkunu f’xi concert jew attivita tal-iskola, ahseb u ara tfal barra, jilaghbu. Id-differenza fil-kulturi tohrog b’mod car f’kazi bhal dawn, u din hija l-aktar haga li tinkwetani fejn tidhol l-immigrazzjoni.

 3. Forsi laqgha bejn iz-zewgt kopji taghmel aktar gid. Fid-dinja ta’ llum ma tghatiex tort lil xi genituri li jahsbu hazin fejn jiedhlu uliedhom imma minn naha l-ohra jista ma jkun hemm xejn wara att innocenti imma suspettuz.

 4. shame on the law… so imagine every man that is becoming a dad to take pics of kids………… this man police should really investigate.. dont just sleep on this case.. pfffffffffffffff

 5. Da l iman qed jinsinwa li dan kas ta razzizmu?
  ” li kien Ewropej jew Amerika”
  Dan l-istess Iman li dejjem jider fuq it TV jghid li jrid l-ghaqda? U jekk il kas gie ‘nvestigat mill puluzija hu manghdux jidhol fin nofs

 6. Sur Imam… Tiehu ritratti FILL PUBBLIKU mhux ksur tal LiGI , TIEHU RITRATTI LILL XI PUBBLIKU PARTIKOLARI MINGHAJR PERMESS IVA HU KSUR !! JEkk il libja kellkom ligijiet tad dahq, infakkrek li ghawn MALTA QIEGHED, u jekk ma joghbokx, tista taqbad lewwel titjira u iddabbar rasek lura min fejn gejt ! Grazzi

 7. …u min jigdeb fejn imur ? …..messek mort il-Pre Natal Clinic, mela tigbed ir-ritratti ta` tfal innocenti !

 8. fil-libja u f’pajjizi musulmani jekk jarawk thares lejn mara ta xi hadd jahbtu ghalik u tlaqqat daqtejn ahseb u ara jekk tiehu ir-ritratti tat-tfal minghajr permess!

 9. I don’t trust. Because his wife is expecting doesn’t mean he can have photos. And what about the toilet. Why did they ask the boy to show them the way? Too much co-incidences.. Or there might be something fishy …………. parents be careful remember how precious your kids are.

 10. HALLUNA NGHIXU LIL MIN TRID TBELAGHA DIN U KIEKU KIEN MALTI JEW AMERIKAN XORTA KIEN JIGI TRATAT LISTESS. TAF LI TIEHU RITRATTI MIN GHAJR PERMESS TA DAK LI JKUN QED TIKSER ID DRITT TAL PRIVATEZZA U DATA PROTECTION.

 11. Ghaziz Imam, ghamilt zmien li kont niehdok bis-serjeta u veru kont nemmen li int tixtieq l-aqda, imma b’dawn il-kummenti jiddispjacini nghidlek li bdilt l-opinjoni tieghi. Int jidirlek li hu normali li kull min ikun qieghed jistenna tarbija jiehu ritratti ta tfal jilghabu? Int jidirlek li hu normali li mara tistaqsi tifel biex jghidilha fejn hu t-toilet. Int jidirlek li normali li xi hadd jiggudika bniedem jekk hux innocenti jew le billi jhares fuq ritratt? Int jidirlek li xi hadd jista jiehdok bis-serjeta meta tikkummenta u tghid li int tahseb illi kieku dan kien Ewropew jew Amerikan hadd ma kien jissuspetta xejn? Min jaf kieku din il-mistoqsija nistaqsuha lil genituri tat-tifel? U jekk dawn jghidu li xorta kienu jirraportaw int lest li temminhom?, jew ghidt hekk biex ir-rispota tieghek tkun lesta jekk jghidu li iva xorta kienu jirraportaw u b’hekk dan il-Libjan jibqa vitma? Timmagina l-Arcisqof tghana jghaddi kumment bhal tieghek f’pajjiz Musulman biex jiddefendi Kristjan?…jekk kien jilhqu ghadu hajj!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend