kumpilazzjoni – One News

Notifiki

Ma fadalx aktar xhieda fil-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta’ Hugo Chetcuti

L-Erbgħa ntemmet il-kumpiazzjoni fil-konfront ta’ Bojan Cmelik, is-Serb li qed jiġi akkużat bil-qtil ta’ Hugo Chetcuti f’Lulju tas-sena l-oħra.

Kien l-Ispettur Elliot Magri, li f’isem il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolai Sant iddikjara fil-qorti li l-Prosekuzzjoni ma għandhiex iżjed xhieda xi tressaq fil-konfront ta’ Cmelik, dan hekk kif diġa ressqet ix-xhieda kollha.

L-aħħar xhud kellhu jkun t-Tabib Christian Camenzuli, li mill-każ l’hawn mar ikompli jistudja l-Ingilterra u għandu minn tal-anqas sena sħiħa fir-Renju Unit.

L-Avukat Joe Giglio f’isem il-Parti Ċivili talab ukoll lill-Qorti biex l-aħħar xhud li hu Dr. Camenzuli ma jixhidx u l-Avukat Ġenerali ma jinsistix li dan jixhed. Il-Każ ġie aġġornat għal 25 ta’ Frar li ġej.

Fil-Qorti l-Prosekuzzjoni li qed tmexxi l-każ fil-konfront ta’ Bojan Cmelik iddikjarat li ma fadalx iżjed xhieda fil-każ. Kien l-Ispettur Elliot Magri, li f’isem il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolai Sant iddikjara fil-Qorti li l-prosekuzzjoni m’għandhiex iżjed xhieda xi tressaq fil-konfront ta’ Cmelik, dan hekk kif diġà ressqet ix-xhieda kollha.

L-aħħar xhud kellhu jkun t-Tabib Christian Camenzuli, li mill-każ l’hawn mar ikompli jistudja l-Ingilterra u għandu minn tal-anqas sena sħiħa fir-Renju Unit.

L-Avukat Joe Giglio f’isem il-Parti Ċivili talab ukoll lill-Qorti biex l-aħħar xhud li hu Dr. Camenzuli ma jixhidx u l-Avukat Ġenerali ma jinsistix li dan jixhed. Il-Każ ġie aġġornat għal 25 ta’ Frar li ġej

AĠĠORNAT: L-akkużat ibati mill-psikożi u prova jneħħi s-saħta minn fuq is-sieħba tiegħu- jixhed il-psikjatra

Baqa’ jinżamm arrestat ir-raġel ta’ 28 sena mill-Kosta tal-Avorju li jinsab mixli li fega lis-sieħba tiegħu Maria Lourdes Agius f’Settembru li għadda f’Raħal Ġdid.

Waqt li kompliet tinstema l-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Michael Emmanuel, il-Psikjatra Joe Cassar xehed li l-akkużat ibati minn psikożi, kundizzjoni li ma tħallihx jgħix ir-realtà.Aqra aktar

Tkompli l-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Liam Debono

Dalgħodu qed tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta’ Liam Debono, iz-zagħżugħ li qed ikun akkużat bl-attentat ta’ qtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri.

Fis-seduta ta’ dalgħodu xehed PC30 mit-taqsima tar-riżorsi umani li ikkonferma li Simon Schembri huwa membru tal-pulizija u li huwa stazzjonat fit-taqsima tat-traffiku.

Xehed ukoll Steven Cachia rapreżentat mit-Transport Malta kif ukoll PC 919 li dakinhar tal-inċident kien xogħol u flimkien mal-kollegi tiegħu marru wara l-akkużat li prova jaħrab minnhom u wara li ħabat mal-ħajt, ħareġ mill-karozza u ħarab jiġri. PC 1189 mis-sezjoni tal-RIU spjega kif meta wasal fuq ix-xena tal-aċċident ra persuna bl-uniformi imċarta, mixħut mal-art bid-dmija u wara li niżluh fil-lock up ħaduh il-clinic tal-Furjana għax kellu xi grief f’irkopptu u xi marki f’idejh mill-manetti.

Ix-xhieda kompliet b’Martin Cassano li ġie inkarigat li jieħu l-karozza Mercedes silver li kienet involuta fl-aċċident fl-SVS fejn il-pulizija jiċċekjaw il-karrozi u li jinsab ġewwa l-Menqa. Il-Kuntistabbli 161 Scerri stazzjonat fic-Cyber Crime kien inkarigat biex jiprisserva l-profil tal-Facebook ta’ Liam Debono u żammu kopja ta’ kull ħaġa li kellu fuq Facebook.

Frans Cutajar li għandu r-raba viċin ta’ Kandja li tinsab mat-triq kompla spjega kif malli sema li kien hemm aċċident viċin ir-raba tiegħu, mar jara x’kien ġara u ra tkaxkira kbira mal-ħajt li huwa propjeta tiegħu.

AĠĠORNAT: tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta’ DCG

Kompliet tinstema’  l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tliet akkużati bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Wara li fl-aħħar seduta xehdu esperti tal-Europol u l-FBI, illum qed tkompli x-xhieda aktar esperti barranin.

12:05

Fl-Awla daħlu t-tliet akkużati mixlija bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia – l-aħwa Alfred u George Degorgio magħrufa bħala l-Fulu u ċ-Ċiniż flimkien ma’ Vince Muscat il-Koħħu.

L-avukat Martin Fenech għad-difiża oġezzjona għad-diversi aħbarijiet li ħarġu fil-‘media’ fosthom dwar jekk il-bomba ġietx immanifatturata hawn Malta, jew inkella barra u kif dawn kwotaw sorsi qrib il-Pulizija.

Il-Maġistrat qalet li jekk ikun hemm oġġezzjoni għall-aħbarijiet din għandha ssir lill-Kummissarju tal-Pulizija u mhux quddiem il-Qorti.

12:10

Fuq il-pedana tax-xhieda tela’ l-Perit Richard Aquilina li ppreżenta wkoll il-pjanti taż-żona fejn instabet il-loqma tas-sigarett li rriżulta li kien ta’ Alfred Degorgio l-Fulu.

Telgħet tixhed ukoll Charlene Abela, li qalet li għall-ħabta tat-2:55pm kienet għaddejja mill-Bidnija u rat l-isplużjoni sseħħ quddiemha.

Imbikkma hija qalet li mal-ewwel splużjoni l-karozza baqgħet għaddejja u daħlet ġo l-għalqa, fejn minnufih hija rrappurtat il-każ lill-Pulizija tal-Mosta.

Għall-mistoqsijiet tal-Ispettur Keith Arnaud li qed imexxi l-prosekuzzjoni flimkien mall-Ispettur Kurt Zahra hija qalet li kienet metri ‘l bogħod mill-karozza.

Għal bidu hija ħasbet li splodiet il-magna tal-karozza u waqfet zopptu mal-isplużjoni.

12:20

Il-Kuntistabbli Sharon Azzopardi, issa telgħet tixhed fejn qalet li nhar l-4 ta’ Diċembru hija kellha struzzjoni li tgħasses ir-residenza ta’ Alfred Degorgio mis-6am ‘l quddiem.

12:25

Tela issa s-Surġent Mula, bl-Ispettur Keith Arnaud jurih għadd ta’ ritratti, fejn qal li għaraf żewġ ritratti li ħa hu meta wasal fuq il-post fil-Bidnija, fejn sostna li kien wieħed mill-ewwel nies li wasal fuq ix-xena tar-reat.

Dawn ir-ritratti ttieħdu bil-mobile personali tiegħu li llum inkisser, fejn din kienet prassi li jieħdu ritratt mall-ewwel x’ ħin jaslu fuq il-post.

12:30

L-Espert tal-Qorti Keith Cutajar reġa tela jixhed fuq il-pedana, fejn qal li bħalissa qed jerġa jiprova jelava l-filmati mill-SD Card tal-Forzi Armati li mhux qed taħdem u li fuqha hemm maħżuna l-filmati ta’ parti mill-operazzjoni tal-4 ta’ Diċembru li għadda.

Huwa qal li din il-card mhu qed turi l-ebda sinjal li din qed tiffunzjona, iżda qal lill-Europol għandha xi proċessi li jistgħu jsiru, fosthom li tiżżarma l-‘Card’, iżda qal lill-apparat tal-EUROPOL mhux qed jaħdem l-anqas bħalissa.

Qal li permezz ta’ dan il-proċess, is-suċċess lill-filmati jiġu elevati huwa ta’ 40%, filwaqt lill-probabilita’ ta’ 60% hija li dawn jintilfu darba għal dejjem.

Huwa qal li fost l-affarijiet li setgħu imorru ħażin biex din il-card ġiet ‘corrupted’ huma varji.

Fil-Qorti qamet id-diskussjoni dwar jekk il-card għandiex tittieħed għand il-EUROPOL sabiex eventwalment jiġu elevati l-filmati, iżda permezz ta’ dan il-proċess din il-card tinqered.

L-Ispettur Keith Arnaud qal lill-EUROPOL waslu biex itemmu r-rapport tagħhom.

Dwar l-elevazzjoni tal-filmati minn din l-SD Card, id-difiża mistennija tagħti risposta sal-4 ta’ Lulju.

12:50

Il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit qalet lit-talba għall-ħelsien mill-arrest għadda pendenti.

Il-Qorti ser tkun qed tagħti d-digriet tagħha wara s-seduta tal-4 ta’ Lulju hekk kif id-difiża għadha ma rċevietx ir-risposta tal-Avukat Ġenerali.

Is-seduta ġiet aġġornata għal nhar l-4 ta’ Lulju fid-9:30am.

Jason Azzopardi ma jirrepetix l-allegazzjonijiet fil-qorti

Fil-bidu tas-seduta ta’ dalgħodu waqt il-Kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tliet akkużati bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, l-avukat Martin Fenech li qed jidher għal Vince Muscat oġġezzjona għal dak li qal id-deputat Jason Azzopardi bl-immunità Parlamentari, meta allega li l-akkużati ġew mgħarrfa minn qabel bl-arrest tagħhom.

Aqra aktar

Send this to a friend