Kultura | One News - Part 3

Notifiki

Iffirmat ftehim bejn Malta u Singapore

Fi tmiem forum kummerċjali li għalih attendew mas-sittin rappreżentant Malti minn kumpaniji u entitajiet lokali, Malta u Singapore iffirmaw Memorandum of Understanding għal koperazzjoni fl-oqsma tat-teknoloġiji ġodda u tas-sigurtà fuq l-internet.

Il-ftehim ġie ffirmat mis-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Schembri u l-Ministru għall-Komunikazzjoni u l-Informazzjoni ta’ Singapore Janil Puthucheary fil-preżenza tal-Ministru għall-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela.

Is-Segretarju Parlamenari Schembri qal li permezz ta’ dan il-ftehim, iż-żewġ pajjiżi li għandhom ħafna similaritajiet bejniethom, komplew isaħħu r-rabtiet ekonomiċi f’oqsma ekonomiċi ġodda bħal dawk tal-blockchain, distributed ledger technologies u s-sigurtà fuq l-internet.

“Kien hemm interess kbir bejn iz-zewġ pajjiżi u f’terminu qasir ta’ sitt xhur rnexxielna naslu għall-konklużjoni u llum ffirmajna l-ewwel MOU ma’ singapore  fejn se jkunu qegħdin inkopru dawn l-elementi kollha,” qal is-Segretarju Parlamentari.

Qal li dan il-ftehim se jwassal biex kumpaniji Maltin jingħataw aktar opportunitajiet biex joperaw minn Singapore, waqt li kumpaniji minn dan il-pajjiż jużaw lil Malta bħala bażi biex ikunu jistgħu joperaw fis-suq Ewropew fl-oqsma diġitali bħalma hu dak tal-blockchain,  il-fintech u oqsma oħra bħal esports u gaming.

Min-naħa tiegħu l-Ministru Carmelo Abela qal li dawn id-delegazzjonijiet jgħinu biex pajjiżna jkompli jkabbar u jiddiversifika l-ekonomija Maltija waqt li jsaħħaħ ir-relazzonijiet ma’ Singapore b’mod tanġibbli mindu bdew fl-1988.

Aħna ghandna double taxation agreement biex jekk inti għandek business ma tigix iċċarġġjat it-taxxa darbtejn iżda teħel darba biss,” qal il-Ministru Abela.

Il-Ministru Abela qal li b’inizjattivi bħal dawn organizzati minn Trade Malta, il-Gvern jgħin il-kummerċ iseħħ billi jiftaħ il-bibien għal aktar opportunitajiet bejn iż-żewġ pajjiżi.

BIR-RITRATT: 6 xhur ħabs wara li prova jitlaq minn Malta b’karta tal-identità falza

Marzoq Abdelaziz mill-Marokk, tressaq il-qorti talli fil-5 ta’ April iffalsifika karta tal-identita u għamel użu minnha.

Huwa prova jidħol Ruma, wara li siefer mill-ajruport Internazzjonali ta’ Malta.

Ir-raġel ried jitlaq minn Malta għax kellu xewqa li jmur il-Belgium. Minkejja li mal-pulizija esprima xewqa li jmur il-Marokk, lura pajjizu.

Huwa wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrieħ bil Maġistrat Rachel Montebello sabet lill-imputat ħati u  ikkundantu sitt xhur ħabs.

 

Stedina biex tiekol ma’ de Soldanis

Kont taċċetta stedina biex tiekol mal-intellettwali l-Kanonku Giovanni Pietro Francesco Agius de Soldanis? Minbarra li kien magħruf bħala lingwista, storiku u kjeriku Għawdxi, de Soldanis kien imsemmi wkoll għall-ospitalità distinta tiegħu u għall-ikliet raffinati li kien jippreżenta lil ħbiebu meta kienu jżuruh fir-residenza tiegħu fiċ-Ċittadella. Nhar is-Sibt 13 u l-Ħadd 14 t’April, Heritage Malta se tkun qed toħloq mill-ġdid din l-esperjenza tat-18 il-seklu billi testendi invit lill-pubbliku ħalli jduq din l-ikla tipika storika.

Aqra aktar

13-il Festival tar-Rebbiegħa 2019

Iż-Żogħżija hija, meta normalment, xi ħadd jkun mimli ħajja, mimli ħolm u li jħalli moħħu jiġri bih. Jaspira. Hemm min jikkuntenta ruħu b’dak li tipprovidilu l-Providenza, oħrajn jfittxu kontinwament x’seta’ ħejja l-futur għalihom. Il-Mewt hija dik li taħsad kull tama’ puwerili u diżillużjonijiet ta’ kobor fierah u twarrabhom f’abiss minsi. Iżda umbad hemm dawk ukoll li xogħlhom u għemilhom għadhom jidwu sal-ġurnata tal-lum. Dan hu dak li l-Festival tar-Rebbiegħa ser jesplora din is-sena, kif wkoll iċ-ċentinarju ta’ wieħed mill-iktar movimenti artistiċi ‘mportanti li ‘fforma is-seklu li għadda – il-Bauhaus. Dan kollu spjegahulna l-kompożitur Karl Fiorini, Diretur Artistiku u Fondatur tal-Festival tar-Rebbiegħa.

Aqra aktar

L-Omm imnikkta, imweġġgħa b’qalbha maqsuma

L-omm imnikkta, imweġġa’, b’qalbha maqsuma. Marija refuġju għal kull dulur!

L-omm imnikkta, l-omm rassenjata, l-omm mimlija mħabba. Marija hi dik il-mara li tbati fis-skiet u s-silenzju ta’ qalba.

L-istorja tat-tbatija ta’ Sidtna Marija relatata mal-Passjoni ta’ Ġesù Kristu, se tkun minsuġa ma’ esperjenzi kurrenti miż-żminijiet tal-lum. Dan u aktar permezz tal-produzzjoni; “L-Omm Imnikkta” li se tkun preżentata nhar it-Tlieta 16 u l-Erbgħa 17 ta’ April 2019, fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali San Sebastjan Ħal Qormi, fit-8:00 ta’ filgħaxija.

Il-Qormi Drama Pageant Group San Sebastjan, bhal dawn l-aħħar 21 sena, se jerġa jżomm l-appuntament annwali tiegħu biex jippreżenta xogħol relatat mal-Ġimgħa Mqaddsa. Fuq kitba u direzzjoni ta’ Sebastian Aquilina, “L-Omm Imnikkta” se joffri mumenti ta’ emozzjoni, li tlaqqana ma’ ħafna realtajiet. Se joffri lill-bniedem biex jersaq bin-nuqqasijiet u l-biżgħa tiegħu, lejn Ġesùu jitlob għall-għajnuna.

Se jurina l-kobor tal-imħabba ta’ omm. L-omm li lesta dejjem tisma’ u tkun ta’ għajnuna f’kull bżonn.

Ritratti: Matthew Cauchi.

Seba’ wirjiet tal-passjoni taħt saqaf wieħed

Il-Kummissjoni Festa Madonna ta’ Fatima ta’ Tal-Pietà – Gwardamanġa din is-sena qegħda ttella’ xejn inqas minn seba’ wirjiet tal-passjoni ġewwa s-Sala Yvonne li tiġi taħt iz-zuntier tal-knisja parrokkjali tal-Madonna ta’ Fatima, Pietà – Gwardamanġa. L-esebizzjoni kollha ġġib l-isem “Agħmlu dan b’tifkira tiegħi” u tinfetaħ mill-Arċisqof Emeritus Mons. Pawl Cremona nhar il-Ħamis 11 ta’ April u tibqa’ miftuħa sal-20 tax-xahar.

Fil-wirja wieħed jista’ jara sett ta’ statwi żgħar maħdumin lokalment minn Ġorġ Buttiġieġ, tal-Bambini minn Ħal Lija kif ukoll żewġ settijiet ta’ statwi oħrajn maħdumin Spanja. Hemm ukoll għall-wiri minjatura ta’ knisja li fiha sett statwi oħra, li wkoll huma maħdumin Malta.

Parti minn din il-wirja hija kollezzjoni ta’ kopji ta’ pitturi tat-12-il Appostlu. Dawn huma kopji kbar ta’ pitturi ta’ artisti famużi bħal Guido Reni, Murillo, Rubens, Van Dyck u oħrajn.  Dawn il-pitturi kollha jinsabu f’mużewijiet magħrufin madwar id-dinja. Ir-riproduzzjonijiet huma ta’ daqs kbir u ħdejhom wieħed jista’ jsib tagħrif dwar min pittirhom u fejn jinsabu.

Insibu wkoll sepulkru artistiku maħdum bi proprozjon għall-post.

Il-qofol ta’ din il-wirja hija l-mejda tal-Appostli. Din ma hijiex mejda bħalma aħna mdorrijin naraw għaliex hija mejda fuq stil Barokk. Fiha naraw lil Kristu liebes ta’ saċerdot għaliex f’din l-aħħar ikla twaqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija u s-Saċerdozju. L-appostli ma narawhomx bi lbies fqajjar imma bi lbies rikk meħjut minn bellus, damask u satin imsebbaħ b’għadd ta’ glalen. Fuq il-mejda wieħed ma jarax fuħħar imma fidda. Meta wieħed iżur din il-mejda dak li jkun għandu jżomm quddiem għajnejh mhux l-istil tradizzjonali li aħna mdorrijin bih imma dak Barokk li naraw fil-presepju Naplitan u fil-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira fi Spanja. L-appostli li naraw f’din il-wirja huma qies ta’ bniedem u nħadmu mill-artisti Andrew Bugeja u Neville Attard.

Biex tagħlaq din il-wirja wieħed isib statwa kbira ta’ Kristu Rxoxt li wkoll hija differenti minn kif soltu naraw lil Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Din inħadmet minn Neville Attard u tlibbset ilbies Barokk biex tkun ukoll taqbel mal-mejda tal-appostli.

Il-wirja tkun miftuħa kuljum f’dawn il-ħinijiet:

Ftuħ: il-Ħamis 11 ta’ April fis-7.30pm

12 ta’ April mill-5.00pm sa tard wara l-purċissjoni tad-Duluri

13 u 14 ta’ April 9.00am – 12.00pm u 5.00pm – 9.30pm

15, 16 u 17 ta’ April 5.00pm – 9.30pm

18, 19 u 20 ta’ April 9.00am – 12.00pm u 5.00pm – 10.00pm

INITIUM – IL-BIDU. Fil-Pjazza ta’ Ħal Tarxien.

Reġa wasal iż-żmien tant mistenni mill-membri tat-Tarxien Pageant Group li ta kull sena għal dawn l-aħħar 26 sena, kienu attivi bid-drammi tal-Ġimgħa l-Kbira. Din is-sena, b’kollaborazzjoni mal-Parroċċa u bl-għajnuna tal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Tarxien, se jkunu qegħdin itellgħu dramm ieħor fil-Pjazza ta’ Ħal Tarxien nhar is-16 u s-17 t’April fit-7:45p.m bl-isem ta’ Initium, il-Bidu.

Fuq kitba ta’ Andreas Grech u Daniel Pace, se mmorru lura elfejn sena u se nesperjenzaw il-ħajja u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Initium, se jkun qiegħed iressaqna viċin tal-Persuna li kienet ġiet biex tħabbar u twassal il-messaġġ tal-wasla tal-Messija fostna, Ġwanni il-Battista. Naraw il-miġja tat-tnejn li huma li waslitom għal tbatijiet kbar, tbatijiet li wasslu għas-salvazzjoni tal-bniedem. Se ngħixu wkoll il-konflitt li kien hemm bejn Erodi u Martu kontra Ġwanni l-Battista. Sakemm finalment naslu għall-Passjoni tal-imgħallem. Passjoni mwassla b’tant devozzjoni mill-atturi, li tfakkarna fit-tbatijiet tal-Messija u ta’ dawk l-aktar qrib tiegħu.

Maqsum fuq żewġt Atti, dan id-dramm tal-passjoni huwa tradizzjonali u jżomm ħafna mal-użanzi li kienu jintużaw f’dawk iż-żmienijiet. Biex jiddekora dan kollu, l-organiżżaturi, bl-għajnuna ħabbrika tal-membri voluntiera, jtellgħu stejġ imdaqqas sew li jieħu l-Pjazza kollha minn naħa s’oħra. Stejġ li qiegħed mibni biex idaħħal l-udjenza aktar fl-atmosfera ta’ dawn iż-żmienijiet ta’ preparazzjoni għall-akbar ġrajja li qatt seħħet.

Din is-sena, se jkunu qegħdin jiġu mżanżna Vestwarju ġdid. Bħal kull sena, għal dawn l-aħħar snin, erġajna nvestejna biex, bi studju u reqqa kbira, niżviluppaw il-Vestwarju u nagħmluh awtentitku mal-ilbies ta’ dak iż-żmien.

Kull sena dan il-grupp jaħdem biex itejjeb il-faċilitajiet lill-udjneza. Saru żviluppi li se tgawdu minnhom intom l-udjenza fejn fl-arena se jkun hemm użu ta’ aktar ‘heaters’ li jilqgħu xi ftit mis-sirda peress li dan id-dramm jsir fuq barra. Li intom tkunu komdi waqt li tkunu qegħdin taraw id-dramm hija prijorita’ għalina.

Għall-€6 se tkunu qegħdin tesprejenzaw dan id-dramm mtellgħa ‘Live’ u b’aktar minn 100 attur kollha ħerqana biex iwasslulkom dan il-messaġġ tant speċjali. Apparti l-atturi hemm aktar minn 30 persuna wara l-kwienti li jaraw li kollox imur sew u kif mistenni. Għal aktar informazzjoni fuq dan id-dramm, Initium, jew biex tużaw l-‘Online Booking’ u tirriservaw postkom, tistgħu żżuru il-paġna uffiċjali ta’ Facebook taħt l-isem Tarxien Pageant Group jew tistgħu ċċemplulna fuq 79998206. fuq 79998206.

Send this to a friend