Bloggers | One News - Part 12

Notifiki

Il-futbol Malti għandu bżonn ċaqlieqa mill-qiegħ

Bħala persuna li nsegwi b’attenzjoni l-futbol Malti, nemmen li dan l-isport għandu bżonn ċaqlieqa mill-qiegħ.

Ċertament li mhu qed ngħid xejn li qatt ma smajna, iżda ħafna drabi dejjem nitkellmu fuq il-ħtieġa ta’ bidla fil-futbol mill-perspettiva tal-kwalità tal-players Maltin, kemm hemm Maltin li jilgħabu barra pajjiżna, il-kwalità tal-kampjonat, il-livell ta’ barranin li jilgħabu fil-kampjonat tagħna u l-livell tal-infrastruttura li ngawdu minnu.

Jien nemmen li hemm aspetti oħra li wieħed għandu jħares lejhom. Wieħed minnhom huwa l-livell tal-uffiċjali tal-logħba. Hemm bżonn li sabiex il-futbol Malti jkompli jipprogressa, ikun hemm uffiċjali tal-logħba li jkunu preparati aktar, li jkun hemm aktar kontabilità fuq l-andament tagħhom fil-logħba u l-follow-ups li jsiru wara. Ma rridx niġġeneralizza, hawn referees li huma tajbin ħafna, meta tqis kemm trid tkun spedit biex tieħu deċiżjoni waqt logħba futbol, u bħal kull bniedem ieħor huwa suxxetibli li jagħmel żbalji, liema żbalji tagħhom jidher aktar, iżda trid tara jekk ikunx hemm konsistenza f’ċertu żbalji li ħafna drabi jikkastigaw l-istess timijiet.

Aqra aktar

L-ewwel lezzjoni: tigdibx għax tinqabad!

Ilbieraħ il-Prim Ministru kixef aktar ipokrezija tal-Oppożizzjoni, mhux għax kellu jagħmel xi sforz kbir ħafna, għax hija xi ħaġa evidenti daqs kemm huma evidenti s-siġar fil-ġonna.

Waqt id-dibattitu fuq mozzjoni li ressqet l-Oppożizzjoni kontra l-investiment tal-Università Amerikana f’Malta, l-istess mozzjonijiet u kampanji kif għamlet fil-każ tal-investiment tal-Power Station, l-investiment tal-Enemalta, il-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment u kull investiment li ta jew seta’ jagħti tefa’ oħra ‘l quddiem l-ekonomija ta’ pajjiżna, il-Prim Ministru żvela kif l-eks-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil issa daħal jgħallem l-Università ta’ Malta. Daħal jgħallem il-liġi Ewropea.

Minkejja li huwa l-kelliem tal-Good Governance, minkejja li qażżeż lil kulħadd jattakka lil dak u l-ieħor għax skontu trid timxi bil-meritokrazija, trid timxi fuq sett ta’ regoli, huwa daħal jgħallem mingħajr sejħa pubblika.Aqra aktar

L-ewwel ġustizzja li jrid jagħmel Delia hija mal-poplu kollu

Dħaqt, nammetti, meta waqt li l-poplu Malti u Għawdxi kien qed isegwi l-Eurovision, il-Kap tal-Oppożizzjoni ħareġ stqarrija li kellu joħroġ f’nofsinhar u li fiha ħabbar ix-shadow cabinet tiegħu.

Malli rajt l-irwoli kif ġew imqassma minn Delia u sħabu Pierre Portelli u Clyde Puli, spikka isem il-Kap tal-Oppożizzjoni stess.

Delia ħa f’idu l-ġustizzja.

Dħaqt għax bil-mossa tiegħu stess ma ndunax x’għamel.

Aqra aktar

Ta’ min il-Monument?

Il-monument, jagħmlu min jagħmlu, jsir ta’ kulħadd.  U ħadd ma għandu dritt jibdlu, l-aktar u l-aktar meta jkun hemm rabta mal-ġrajja nazzjonali.

Dawk li jħambqu fuq ir-rule of law, jiġifieri li l-liġi għandha tkun indaqs għal kulħadd, ippretendew li l-monument ta’ l-Assedju quddiem il-Qorti jsir qisu niċċa għal Daphne Caruana Galizia. Kien hemm mara li dehrilha mod ieħor u neħħiet kull ma kien hemm u kien ilu hemm,  saħansitra meta kien hemm l-ewwel ġurnata taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Belt bħala kapitali tal-kultura.

Aqra aktar

San Pawl f’Malta

Il-festa tal-miġja ta’ San Pawl f’Malta.  Ġrajja kbira li poġġiet isem artna fl-aqwa storja.  Min jixtri l-Bibbja,  u hawn b’kull ilsien u bil-miljuni,  illum ikun jixtri t-Testment il-Qadim u t-Testment il-Ġdid li fih ukoll l-Atti Tal-Appostli.

Fil-Kapitlu 28,  insibu l-aqwa riklam għal min irid iżur pajjiżna.  U nittama li nibqgħu bl-istess timbru fuqna,  li bħala poplu aħna nies ta’ qalb tajba u nilqgħu lill-barrani fil-bżonn.

Din il-ġrajja ġġib wiċċ-imb-wiċċ ma’ aspett ieħor tal-ġrajja ta’ artna.  Konna kolonja tar-Rumani,  li kien jużawna   U bis-saħħa ta’ San Pawl kellna l-ewwel isqof Malti,  San Publiju,  li spiċċa matri.  It-tnejn kellhom missjoni waħda, jwasslu l-messaġġ ta’ Kristu bħala l-aħbar it-tajba…..għax dik tfisser il-kelma Evanġelu.

U ma nistgħux ma ngħidux li kellna bosta li mxew fuq l-istess passi ta’ San Pawl u San Publiju u xandru l-Evanġelu,  l-aħbar it-tajba.  Mhux biss fi gżirtna imma mal-erbat irjieħ tad-dinja.  Il-missjunjarji Maltin dejjem taw sehem kbir,  meta nqisu ċ-ċokon relattiv ta’ pajjiżna.  Nistqarr li ħadt gost għall-ħabta tal-Milied li mort fi  Triq Merkanti biex nixtri presepju li ridt nagħti rigal, u kien mill-Uffiċċju Missjunarju bil-voluntiera.

Meta nara dawn,  ngħid li San Pawl ma ġiex ta’ xejn.

Imma daqstant ieħor niddejjaq meta jew semmiegħa fuq  ir-radju jew qarrejja tal-kitbiet fuq facebook,  jiġuni kummenti kemm jiddejqu n-nies li l-medja suppost tal-Knisja f’Malta,  (ngħidu mnissla minn San Pawl) tinsa dak kollu li hemm  fl-Evanġelu u jinfexxu jxandru l-aħbar…..imma tal-partit nazzjonalista.

Ma naħsibx li San Pawl kien ikun kuntent!  Xi wħud fil-Partit Nazzjonalista jistennewh bħala “patrimonju” tagħhom,  u l-kotra tiddisprezza.
Ejja ma ninħbewx wara d-dritt tal-espressjoni.  Meta l-qassis Baget Bozzi ħareġ mas-soċjalisti għall-elezzjonijiet fl-Italja,  iddardart.  Meta mbagħad inxteħet ma’  Berlusconi aktar.  Kulħadd għandu dritt tal-libertà tal-espressjoni,  imma kulħadd irid iġib rispett l-istatus li jkun għażel fil-ħajja.

Ħadd qatt ma lmenta miegħi fuq xi priedka li tibqa’ fuq il-binarju tal-Evanġelu,  imma hemm min jitmasħan meta jisma’ qassis jagħmel propaganda politika.  U n-nies jafu li meta kien hemm partit nazzjonalista fil-gvern kien idawwar sold sewwa.

San Pawl għadu attwali sal-lum,  u mad-dinja kollha.  Imma qassisin politikanti f’Malta u f’pajjiżi oħra jafu (jew messhom jafu)  li qed jagħżqu fl-ilma,  u għadda żmienhom.  Ma jinfluwenzaw lil ħadd.   Hudu mill-aħħar elezzjoni…..

Tagħna lkoll

Jum ta’ festa għall-Belt Valletta,  il-Belt tagħna lkoll. U mhux se nħallu lill-Beltin jgħidu li l-Belt hija tagħhom biss.   Tagħna wkoll.

Hekk inwaddab ħarsti lura fiż-żmien, nemmen li aktar qattajt sigħat imqajjem fil-Belt milli band’oħra f’Malta. Bejn qorti u Parlament, u uffiċċju. U minkejja l-inżul u t-tlajjiet tagħha, dejjem hija sabiħa. Anzi, aktar tgawdi l-veduta kollha, imqar jekk hi Triq l-Ifran.

U tiskanta kif f’daqstant ċokon,  wara kollox,  hemm daqshekk teżori ta’ kultura, u biċċiet minn kullimkien li sawru l-ġrajja tal-Belt Valletta.  Mhux tal-Kavallieri biss,  imma tal-Ingliżi,  tal-ġemgħa tal-Lhud li kienu jgħixu Malta.

Aqra aktar

Bidla fil-mentalitá u l-kultura

Ftit tal-ġranet ilu, il-Ministeru tal-Edukazzjoni ħabbar li l-eżamijiet ta’ nofs is-sena skolastika se jkunu qed jintemmu mill-iskejjel tal-iStat u minflokhom isir assessjar matul is-sena. Din hija deċiżjoni għaqlija, peress li ma nħossx li l-eżamijiet ħuma l-uniku metodu ta’ kif wieħed għandu jevalwa l-istudenti. Progress tul il-ħajja m’għandux ikun ibbażat fuq eżami ta’ ftit siegħat, speċjalment f’eta’ kruċjali fl-iżvilupp tal-individwu.

Madanakollu, nittama li dan it-tibdil huwa wieħed maħsub u maqbul bejn dawk kollha ikkonċernati, b’mod speċjali dawk li jridu jħaddmuh – l-għalliema. Dan it-tibdil m’huwiex biss wieħed li ma jsirux l-eżamijiet, iżda l-bidu ta’ bidla radikali fil-kultura u mentalitá tagħna. Is-sistema tagħna hija predominata mill-eżamijiet filwaqt li meta jsir l-assessejar matul is-sena, ftit li xejn jingħata importanza. Is-sistema edukattiva preżenti tidher li tippromovi aktar studenti li jitgħallmu bħall-pappagall milli sistema li tinkoraġġixxi lill-istudenti jaħsbu u janalizzaw b’mod kritiku. L-assessjar għandu jkun għodda sabiex ninkoraġixxu l-istudent fil-mixja tiegħu/tagħħa fis-sistema edukattiva, u mhux iservi ta’ mezz ieħor ta’ kif nittimbraw u neskludu studenti li ma jkunux konformi mal-istandard li nixtiequ.Aqra aktar

Ittra miftuħa lil Simon Busuttil …

Dr Busuttil,

Fl-aħħar sigħat qed naraw il-maskra li pruvajt tilbes biex tidħol Kastilja biha taqa’. Mhux għax kien hemm xi dubju dwar kemm kienet maskra, kulħadd kien jaf, kulħadd kien jaf kemm il-gidba li rkibt fuqha kienet biss dar mibnija fuq it-tafal, iżda issa qed joħorġu l-fatti li l-poplu kollha fehem qabel l-elezzjoni, iżda li inti, minkejja li ħadt u tajt l-ikbar telfa elettorali l-Partit li suppost kont tmexxi, għadek b’qalbek marbuta magħha.Aqra aktar

Pajjiż b’saħħtu u l-poplu kuntent

 

Jinħass sentiment ta’ ferħ u kuraġġ kbir fost il-poplu Malti. Ferħ u kuraġġ li qed jissarraf f’ġid kbir f’pajjiżna.  Il-poplu Malti jinsab ferm u ferm kuntent b’dak kollu li qed jgħamel dan il-Gvern. Gvern li qed jagħti lil pajjiżna u lil poplu Malti direzzjoni u ħidma bla waqfien u suċċessi wieħed wara l-ieħor. Mill-ewwel ġurnata tiegħu bħala Prim Ministru, Joseph Muscat beda jġib il-bidla f’pajjiżna, bidla li l-poplu Malti u Għawdxi qed iħossha, japprezza u li qed ittejjeb il-kwalita’ tal-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.

Bil-politika ta’ dan il-Gvern, il-poplu Malti u Għawdxi issa qed jemmen fil-kwalitajiet kbar tiegħu u kull wieħed u waħda minna sar jiftaħar b’pajjiżna.  Tajjeb li ma ninsewx li sa ħames snin ilu, meta kien hawn Gvernijiet Nazzjonalisti, il-Poplu Malti kien biss imdorri iħallas aktar taxxi u jerfa l-piż ta’ Gvernijiet li ma kellhomx għal qalbhom pajjiżna iżda kienu biss moħħom biex jagħtu l-impressjoni li rridu nieħdu paċenzja.

Aqra aktar

Bla faħam miblul

Fehma li waħlet f ’moħħi mal-ewwel li smajt l-aħbarijiet kienet li ħadd mill-Partit Laburista, anzi aktar u aktar minn Kastilja, ma kellu x’jaqsam mat-tmien krudil ta’ Daphne. Il-fatt li kien qtil krudil ma jagħti lil ħadd dritt li jkun krudil ma’ ħaddieħor, u jipprova, minkejja s-sewwa magħruf, tibqa’ ttambar li f ’kelma waħda, kienu responsabbli Joseph Muscat u ta’ madwaru. Anke min għandu l-iqsar memorja, ma jistax jinsa l-kliem li dan kien qtil politiku.

Akkuża serja għax “qtil politiku” ifisser li min inqatel kien vittma tal-Istat, u kollox kien ippjanat mill-Istat, (jew anke minn Stat ieħor f ’ċertu każi). U kien hemm min ipprova jagħmel kapital politiku u nesa l-vittma, għax l-aktar importanti kien kemm issir ħsara lill-Partit Laburista u lil Joseph Muscat fuq kollox u fuq kulħadd. L-importanti kien li qatagħhom l-għaxt bil-perżut kif jgħid il-Malti. Joseph Muscat mal-ewwel intriga l-forzi tal-pulizija u tal-investigazzjoni barranin, bħal mhi l-FBI Amerikana u l-Europol. Waqt li bħaħen tal-Partit Popolari fil-Parlament Ewropew kienu mingħalihom se jagħtu ordnijiet kif għandhom isir l-affarijiet, kienu diġa’ qed jinħmew, bilgħaqal kollu.Aqra aktar

Send this to a friend